Triển khai trang web miễn phí nhờ Bizfly Cloud App Engine

1448
13-04-2023
Triển khai trang web miễn phí nhờ Bizfly Cloud App Engine

Bạn đang tìm kiếm một nền tảng để triển khai trang web miễn phí hoặc test ứng dụng của mình thì bài viết này chính xác là của bạn. Dưới đây sẽ là những cách thức giúp bạn triển khai ứng dụng trên Bizfly Cloud App Engine một cách dễ dàng nhất.

Bizfly Cloud App Engine là gì?

Bizfly Cloud App Engine là một dạng Platform as a Service (PaaS) cung cấp cho mọi người nền tảng (Platform) để triển khai các ứng dụng cơ bản cho khách hàng cá nhân và ứng dụng chuyên sâu dành cho doanh nghiệp.

Có thể nói rằng đây là một sản phẩm tuyệt vời dành cho những developer, những người không có kinh nghiệm về hạ tầng, sinh viên, người dùng low-tech hoặc các doanh nghiệp nhỏ và vừa muốn triển khai ứng dụng. 

Sử dụng Bizfly Cloud App Engine người dùng sẽ không cần phải quan tâm về hạ tầng hoạt động như thế nào nữa mà chỉ cần tập trung vào ứng dụng để phát triển tính năng mới, debug,... 

Bắt đầu triển khai ứng dụng

Dưới đây sẽ là những hướng dẫn cơ bản giúp bạn có thể dễ dàng triển khai một trang web tĩnh trên nền tảng Bizfly Cloud App Engine. 

Chuẩn bị 

Chuẩn bị ứng dụng

Có 2 ứng dụng bạn có thể sử dụng đó là Source Code hoặc dạng đóng gói thành image để triển khai một trang web. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách đóng các gói ứng dụng thành image và để người dùng dễ dàng triển khai thì dưới đây chính là cách sử dụng Source Code.

Bạn có thể sử dụng code mà mình đã có để triển khai Source Code. Điều đặc biệt bạn cần lưu ý đó chính là 2 file: nginx.conf và mime.types. 2 file này sẽ giúp App Engine biết được ứng dụng của bạn cần triển khai dạng tĩnh với Nginx web server. 

App Engine cho phép người dùng tùy chỉnh sâu hơn về hệ thống web server (Nginx, Apache). Bạn cũng có thể sử dụng để chạy web tĩnh bằng cách thay đổi các thông tin trong file nginx.conf và mime.types. 

Nội dung của nginx.conf và mime.types:

File nginx.conf:

worker_processes 1;                                                    

daemon off;

error_log stderr;

events { worker_connections 1024; }

http {

  charset utf-8;

  log_format cnb 'NginxLog "$request" $status $body_bytes_sent';            access_log /dev/stdout cnb;

  default_type application/octet-stream;

  include mime.types;

  sendfile on;

  tcp_nopush on;

  keepalive_timeout 30;

  port_in_redirect off; 

  server {

    listen 80;                             

    root /workspace;               

    index index.html index.htm Default.htm;       

  }

}

File mime.types:

types {

  text/html html htm shtml;

  text/css css;

  text/xml xml;

  image/gif gif;

  image/jpeg jpeg jpg;

  application/x-javascript js;

  application/atom+xml atom;

  application/rss+xml rss;

  font/ttf ttf;

  font/woff woff;

  font/woff2 woff2;

  text/mathml mml;

  text/plain txt;

  text/vnd.sun.j2me.app-descriptor jad;

  text/vnd.wap.wml wml;

  text/x-component htc;

  text/cache-manifest manifest;

  image/png png;

  image/tiff tif tiff;

  image/vnd.wap.wbmp wbmp;

  image/x-icon ico;

  image/x-jng jng;

  image/x-ms-bmp bmp;

  image/svg+xml svg svgz;

  image/webp webp;

  application/java-archive jar war ear;

  application/mac-binhex40 hqx;

  application/msword doc;

  application/pdf pdf;

  application/postscript ps eps ai;

  application/rtf rtf;

  application/vnd.ms-excel xls;

  application/vnd.ms-powerpoint ppt;

  application/vnd.wap.wmlc wmlc;

  application/vnd.google-earth.kml+xml  kml;

  application/vnd.google-earth.kmz kmz;

  application/x-7z-compressed 7z;

  application/x-cocoa cco;

  application/x-java-archive-diff jardiff;

  application/x-java-jnlp-file jnlp;

  application/x-makeself run;

  application/x-perl pl pm;

  application/x-pilot prc pdb;

  application/x-rar-compressed rar;

  application/x-redhat-package-manager  rpm;

  application/x-sea sea;

  application/x-shockwave-flash swf;

  application/x-stuffit sit;

  application/x-tcl tcl tk;

  application/x-x509-ca-cert der pem crt;

  application/x-xpinstall xpi;

  application/xhtml+xml xhtml;

  application/zip zip;

  application/octet-stream bin exe dll;

  application/octet-stream deb;

  application/octet-stream dmg;

  application/octet-stream eot;

  application/octet-stream iso img;

  application/octet-stream msi msp msm;

  application/json json;

  audio/midi mid midi kar;

  audio/mpeg mp3;

  audio/ogg ogg;

  audio/x-m4a m4a;

  audio/x-realaudio ra;

  video/3gpp 3gpp 3gp;

  video/mp4 mp4;

  video/mpeg mpeg mpg;

  video/quicktime mov;

  video/webm webm;

  video/x-flv flv;

  video/x-m4v m4v;

  video/x-mng mng;

  video/x-ms-asf asx asf;

  video/x-ms-wmv wmv;

  video/x-msvideo avi;

}

Chuẩn bị tài khoản

Sau khi đã chuẩn bị ứng dụng xong, tiếp theo sẽ là bước triển khai ứng dụng lên App Engine. Để triển khai ứng dụng lên App Engine của Bizfly Cloud bạn cần phải đăng ký tài khoản. Việc đăng ký tài khoản rất dễ dàng, bạn chỉ cần thực hiện theo các chỉ dẫn là được.

Link đăng ký tài khoản: https://manage.bizflycloud.vn/register

Triển khai trang web miễn phí nhờ Bizfly Cloud App Engine - Ảnh 1.

Sau khi đã đăng ký xong tài khoản, bạn tiến hành đăng nhập. Tiếp theo bạn sẽ thấy dịch vụ Bizfly Cloud App Engine ở thanh menu phía bên trái. Lúc này bước tiếp nữa đó chính là tiến hành triển khai.

Triển khai ứng dụng

Tạo Application

Đầu tiên để có thể triển khai ứng dụng bạn sẽ cần phải tạo Application trước. Đây là bước rất quan trọng vì khi các ứng dụng triển khai trên App Engine liên quan đến nhau sẽ được gộp chung vào một App. 

Bạn có thể dùng bất cứ cái tên nào để tạo App. Ví dụ như: example, sample service,... Sau khi đã khởi tạo App thành công, bạn sẽ thấy được những thông tin liên quan như ngày giờ tạo App. 

Triển khai trang web miễn phí nhờ Bizfly Cloud App Engine - Ảnh 2.

Bạn cũng có thể tham khảo các mẫu repo và docs cho từng loại dịch vụ có sẵn trong App để triển khai ứng dụng của mình. Hoặc tạo một service mới phù hợp với nhu cầu sử dụng của bản thân.

Tạo Service

Ở bước này, bạn sẽ chọn tạo service sau đó nhập các thông tin bao gồm: tên service, location,... cụ thể như sau:

Triển khai trang web miễn phí nhờ Bizfly Cloud App Engine - Ảnh 3.

  • Tên service: Tên này sẽ được chọn làm path sau khi bạn tạo từ service thứ 2 trở đi.
  • Location: Đây là vị trí ứng dụng bạn sẽ triển khai, do đó hãy chọn vị trí gần với mình nhất để có thể giảm độ trễ. Vị trí này có thể Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh.

Tiếp theo đó bạn sẽ nhìn thấy phần thông tin triển khai. Trong phần này sẽ chứa các thông tin về nguồn ứng dụng mà bạn sẽ thực hiện triển khai bao gồm:

  • Source type: Trong phần này bạn có thể lựa chọn giữa cách triển khai bằng image hoặc source code bằng cách nhấn vào phần mình muốn chọn.
  • Source URL: Phần source URL có chứa đường dẫn đến repo dạng http:// hoặc https://
  • Branch: Tiếp theo đến Branch chính là nhánh mà bạn muốn triển khai code. Ở nhánh này bạn có thể điền master.
  • Chế độ Private: Nếu bạn muốn tạo chế độ dạng private thì có thể tick vào nút. Tuy nhiên, với service đang triển khai dạng public này bạn sẽ không cần phải tick vào nút.

Với phần cấu hình ứng dụng chứa các thông tin chi tiết về network cũng như hạ tầng bạn sẽ cần điền những thông tin cụ thể như sau:

  • Cấu hình: Trong phần này sẽ có rất nhiều cấu hình được cài đặt sẵn bạn có thể tùy chọn theo mục đích sử dụng của mình.
  • Replicas: Số bản sao chạy với cấu hình bên trên. Bạn có thể tùy chọn bao nhiêu bản sao tùy thuộc vào mục đích của mình.
  • Port: Cổng mà dịch vụ bạn đang chạy có thể là 80 hoặc hơn thế nữa.
  • Loại ứng dụng: Với loại ứng dụng này bạn hãy lưu ý chọn đúng loại mình muốn triển khai bằng cách trỏ con chuột vào từng loại ứng dụng. Ví dụ: ứng dụng STATIC sẽ là dịch vụ chạy các trang web tĩnh sử dụng Apache hoặc Nginx.

Sau khi đã điền đầy đủ các thông tin bạn hãy ấn nút “xác nhận thông tin service” để triển khai ứng dụng.

Kết quả

Để tạo service thành công bạn cần đợi một vài phút để App Engine đóng gói và cài đặt những thông tin cần thiết. Sau khi đã hoàn thành, bạn sẽ nhìn thấy một bảng biểu gồm những thông tin như: tên dịch vụ, ID, loại, cấu hình, URL và last deployed.

Triển khai trang web miễn phí nhờ Bizfly Cloud App Engine - Ảnh 4.

Khi nhấn con chuột vào đường dẫn URL chúng sẽ đưa bạn đến trang web mà bạn vừa tạo.

Những tính năng mới của App Engine

Tính năng Drag and Drop Deploy

Với tính năng này khách hàng có thể yên tâm sử dụng App Engine vì đã được hỗ trợ giảm thiểu lỗi trong quá trình triển khai ứng dụng. Đồng thời, khách hàng không có nhiều kiến thức về tech cũng có thể dễ dàng khởi tạo service chỉ bằng thao tác kéo thả (tải lên) source code. 

Tính năng OneClick Service

Những khách hàng có nhu cầu triển khai nhanh database để phục vụ công việc cũng có thể triển khai ứng dụng một cách nhanh chóng, dễ dàng hơn.

Tính năng Release IAM v2

Với tính năng này, người dùng có thể dễ dàng quản lý các user mà khách hàng mời vào project của họ. Đồng thời cũng có thể phân quyền cho user được mời vào project hoặc quản lý chúng bằng cách đổi tên.

Tính năng Migration Tool

Khách hàng có thể dễ dàng chuyển đổi từ hệ thống cũ lên kho Bizfly Cloud VoD nhanh chóng. Việc này giúp tiết kiệm thời gian, công sức cho người sử dụng.

Kết luận

Như vậy trên đây là những thông tin về cách triển khai trang web miễn phí nhờ Bizfly Cloud App Engine. Hy vọng với những chia sẻ trên đây bạn đã có thể khởi tạo cho mình một ứng dụng đáp ứng được nhu cầu sử dụng của bản thân.

Khách hàng quan tâm có thể liên hệ để nhận thông tin tư vấn chi tiết tại:

Hotline: 024 7302 8888 - 028 7302 8888 

Email: support@bizflycloud.vn | sales@bizflycloud.vn

Tham khảo các dịch vụ khác do Bizfly Cloud cung cấp tại: https://bizflycloud.vn/

SHARE