WORDPRESS

JOOMLA

MAGENTO

LAMP Stack

LEMP Stack

MySQL

GITLAB

VESTACP

CWP

CPANEL

OWNCLOUD

NEXTCLOUD

Tất cả những ứng dụng phổ biến nhất đối với người dùng Cloud-Server sẽ được cung cấp trong Prebuilt-Application

Mang đầy đủ những điểm mạnh mẽ nhất của Cloud-Server như khả năng mở rộng lớn, tính sẵn sàng cao...

Các ứng dụng luôn được cập nhật ở các phiên bản ổn định nhất, đảm bảo an toàn khi sử dụng.

Không tốn thời giản cài đặt, giảm thiểu lỗi phát sinh trong quá trình cài đặt và vận hành ứng dụng

Đưa ra cấu hình phù hợp cho ứng dụng ngay trong quá trình khởi tạo, đơn giản hoá việc triển khai cloud-server

Giảm thiểu chi phí đầu tư, vận hành ứng dụng được cài đặt trên cloud-server.

Bảng giá