Relational Database là gì? Tổng quan về Relational Database

725
28-12-2023
Relational Database là gì? Tổng quan về Relational Database

Cơ sở dữ liệu quan hệ: Tổng quan

Cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database, viết tắt là RDBMS) là một loại cơ sở dữ liệu dựa trên mô hình quan hệ. Mô hình quan hệ sử dụng các bảng để lưu trữ dữ liệu. Mỗi bảng bao gồm các cột và hàng. Các cột chứa các trường dữ liệu, và các hàng chứa các bản ghi dữ liệu.

Cơ sở dữ liệu quan hệ là loại cơ sở dữ liệu phổ biến nhất hiện nay. Cơ sở dữ liệu quan hệ được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, chẳng hạn như ứng dụng quản lý khách hàng, ứng dụng thương mại điện tử, ứng dụng quản lý tài chính, v.v.

Ưu/ Nhược điểm của cơ sở dữ liệu quan hệ

Cơ sở dữ liệu quan hệ có nhiều ưu điểm, bao gồm:

 • Lưu trữ dữ liệu hiệu quả: Cơ sở dữ liệu quan hệ sử dụng mô hình quan hệ để lưu trữ dữ liệu. Mô hình quan hệ giúp giảm thiểu sự dư thừa dữ liệu và tối ưu hóa hiệu năng truy vấn.
 • Truy vấn dữ liệu linh hoạt: Cơ sở dữ liệu quan hệ cung cấp nhiều ngôn ngữ truy vấn, chẳng hạn như SQL, giúp bạn truy vấn dữ liệu một cách linh hoạt.
 • Khả năng mở rộng cao: Cơ sở dữ liệu quan hệ có khả năng mở rộng cao, cho phép bạn mở rộng cơ sở dữ liệu để đáp ứng nhu cầu của ứng dụng.

Cơ sở dữ liệu quan hệ cũng có một số nhược điểm, bao gồm:

 • Dữ liệu có cấu trúc chặt chẽ: Cơ sở dữ liệu quan hệ yêu cầu dữ liệu phải có cấu trúc chặt chẽ. Điều này có thể gây khó khăn khi lưu trữ dữ liệu có cấu trúc linh hoạt.
 • Khả năng mở rộng theo chiều dọc hạn chế: Cơ sở dữ liệu quan hệ có khả năng mở rộng theo chiều dọc hạn chế. Điều này có thể gây ra vấn đề khi cơ sở dữ liệu trở nên quá lớn.   

Các thành phần cơ bản của cơ sở dữ liệu quan hệ

Cơ sở dữ liệu quan hệ bao gồm các thành phần sau:

 • Bảng: Bảng là một đơn vị cơ bản của dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quan hệ. Mỗi bảng bao gồm các cột và hàng. Các cột chứa các trường dữ liệu, và các hàng chứa các bản ghi dữ liệu.
 • Cột: Cột là một trường dữ liệu trong bảng. Mỗi cột có một tên và một kiểu dữ liệu.
 • Hàng: Hàng là một bản ghi dữ liệu trong bảng. Mỗi hàng bao gồm các giá trị của các cột trong bảng.
 • Khóa chính: Khóa chính là một cột hoặc một nhóm các cột trong bảng. Khóa chính xác định duy nhất mỗi bản ghi trong bảng.
 • Khóa ngoại: Khóa ngoại là một cột hoặc một nhóm các cột trong bảng. Khóa ngoại tham chiếu đến khóa chính của một bảng khác.
 • Mối quan hệ: Mối quan hệ là sự liên kết giữa hai bảng. Mối quan hệ giúp lưu trữ và truy vấn dữ liệu hiệu quả hơn. 

Liên kết giữa các bảng

Các bảng trong cơ sở dữ liệu quan hệ có thể được liên kết với nhau bằng các mối quan hệ. Mối quan hệ giúp lưu trữ và truy vấn dữ liệu hiệu quả hơn.

Có nhiều loại mối quan hệ khác nhau, chẳng hạn như mối quan hệ một-một, mối quan hệ một-nhiều, và mối quan hệ nhiều-nhiều.

Loại dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quan hệ

Cơ sở dữ liệu quan hệ hỗ trợ nhiều loại dữ liệu khác nhau, chẳng hạn như:

 • Dữ liệu số: Các kiểu dữ liệu số bao gồm số nguyên, số thực, số thập phân, v.v.
 • Dữ liệu văn bản: Các kiểu dữ liệu văn bản bao gồm chuỗi ký tự, văn bản, v.v.
 • Dữ liệu thời gian: Các kiểu dữ liệu thời gian bao gồm ngày, giờ, ngày giờ, v.v.
 • Dữ liệu logic: Các kiểu dữ liệu logic bao gồm true và false.

Kết luận

Cơ sở dữ liệu quan hệ là lựa chọn phù hợp cho các ứng dụng kinh doanh, đặc biệt là các ứng dụng có yêu cầu lưu trữ dữ liệu có cấu trúc chặt chẽ, truy vấn dữ liệu phức tạp, và khả năng mở rộng cao.

SHARE