Trang chủ Cloud Computing

Domain trong Email Address là gì?

Domain trong Email Address là gì?

Địa chỉ email bao gồm bốn phần chính: Tên người dùng (username), ký hiệu "@", email domain và root domain. Những yếu tố này cho mail server biết email là của ai, nơi email được gửi tới và loại kết nối đang được sử dụng. Phần tên miền của địa chỉ thường là tên của công ty, ISP của bạn hoặc dịch vụ của bên thứ ba chẳng hạn như hotmail hoặc gmail.

Username

Tên người dùng là cách bạn được nhận dạng bằng email domain của mình. Tất cả các gói dữ liệu được gửi đến mạng được sắp xếp theo tên network usernames hoặc IP (Giao thức Internet - Internet Protocol), địa chỉ và được phân phối đến đúng vị trí. Nếu mail server của mạng không thể gửi tới một username, email sẽ bị từ chối và bị trả về cho người gửi kèm thông báo rằng username của người nhận đó không được tìm thấy.

User domain

User domain thường sẽ làm nhiệm vụ xác định mail server chính (primary mail server). Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ thư của Yahoo, thì domain sẽ là mail.yahoo. Nếu bạn đang sử dụng tài khoản của trường đại học, địa chỉ email sẽ chứa tên của tổ chức và nếu bạn đang sử dụng tài khoản công ty, địa chỉ email của bạn sẽ được gửi qua domain công ty. Miền người dùng (user domain) tương tự như mã ZIP trên một phong bì. Thư sẽ được gửi đến khu vực chung hoặc domain, sau đó tiếp tục được chuyển đến cho người nhận cá nhân.

Root domain

Domain trong Email Address là gì? - Ảnh 1.

Root domain được đại diện bởi các ký tự cuối cùng trong địa chỉ email. Root domain cho biết commercial root domain với "com" domain, hoặc đại diện cho các cơ sở giáo dục sử dụng "edu" domain. Một số quốc gia sử dụng mã quốc gia gồm hai chữ cái làm root domain. Trong địa chỉ email của bạn, root domain cho biết loại máy chủ email của bạn đang được chuyển tiếp thông qua.

Sử dụng "Mail to:"

Internet email mang tính chất nội tại đối với hầu hết các nền tảng. Nếu bạn nhập mailto vào thanh địa chỉ của trình duyệt, nó sẽ tải chương trình email mặc định của hệ thống. Ví dụ: bạn có thể nhập "mailto:myaddy@thisdomain.net" để khởi tạo một email mới cho người nào đó có tên "myaddy" tại máy chủ tên miền "thisdomain.net". Nếu địa chỉ email đó tồn tại, thư sẽ được gửi đi như bình thường. Giao thức mailto là một trong các giao thức mạng nguyên bản, cùng với giao thức http và giao thức truyền tệp (ftp) ...

Dịch từ: techwalla.com/articles/what-is-a-domain-in-an-email-address

>> Có thể bạn quan tâm: Vì sao nên sử dụng Email doanh nghiệp thay cho Gmail?