Xây dựng Web crawler bằng Rails

409
05-05-2018
Xây dựng Web crawler bằng Rails

Trong thời đại phát triển của công nghệ thông tin, nguồn dữ liệu trên internet là vô cùng phong phú và để phục vụ cho nhu cầu cá nhân cũng như một sản phẩm nào đó thì việc khai thác được lượng thông tin không giới hạn này sẽ rất có ích cho chúng ta.

Ví dụ bạn đang cần tạo một trang web tin tức và muốn lấy bài từ các trang báo khác (một cách dễ dàng) hoặc đang cần một lượng dữ liệu lớn cho nhu cầu khai phá hoặc xử lý ngôn ngữ tự nhiên, việc xây dựng một crawler để lấy dữ liệu là việc vô cùng cần thiết.

Trong bài viết này, Bizfly Cloud sẽ hướng dẫn các bạn tạo một crawler hết sức cơ bản bằng rails với sự hỗ trợ của gem nokogiri cho website.

Xây dựng Web crawler bằng Rails - Ảnh 1.

Tạo project mới

rails new tinhte_crawler 

Thêm gem nokogiri vào Gemfile

gem "nokogiri" 

Cài đặt gem

bundle install 

Tạo model và controller cho các bài viết và migrate database

rails g model Article title:string content:text rails g controller Articles new create index rails db:migrate 

Crawl dữ liệu bằng nokogiri với model vừa tạo

app/models/article.rb

class Article < ApplicationRecord  #config URL cho crawler  BASE_TINHTE_URL = "https://tinhte.vn"  LIST_URL = "https://tinhte.vn/?wpage="  class << self  #hàm crawl dữ liệu theo số trang yêu cầu  def crawl_article number_of_page  hrefs = []  1.upto(number_of_page) do |x|   url = LIST_URL  x.to_s   page = Nokogiri::HTML(open(url))   doc = page.css(".subHeading")   hrefs = hrefs  doc.css("a").map {|a|    a["href"]   }.compact.uniq  end  hrefs.each do |href|   remote_url = BASE_TINHTE_URL  href   begin    #Get dữ liệu bằng Nokogiri    tinhte_content = Nokogiri::HTML(open(remote_url))    #lấy title của bài viết bằng cách tìm thành phần css có class là title và convert về dạng text    title = tinhte_content.css("title").first.text    #lấy content của bài viết bằng cách xác định class css    content = tinhte_content.css(".uix_discussionAuthor .baseHtml").text    #tạo một article mới    Article.create! title: title, content: content    ensure    #tạo thời gian nghỉ cho các request để tránh bị coi là tấn công ddos    sleep 1.0  rand   end  end  end 

Tạo routes cho các trang article

config/routes.rb

Rails.application.routes.draw do  resources :articles end 

Tạo controller và views cho các bài viết

TODO 

Test lại bằng rails controller

rails c Article.crawl_article 4 (crawl 4 trang đầu của tinhte.vn) Article.all 

Bài viết còn sơ sài, mình sẽ cố gắng bổ sung thêm trong thời gian sắp tới, mọi ý kiến và câu hỏi các bạn có thể để lại comment ở phần dưới, xin cảm ơn!

Nguồn: viblo.asia

>> Có thể bạn quan tâm: Vẽ biểu đồ (chart) cho trang web bằng HTML và Google Charts

SHARE