Version trước khi upgrade:

openssl version
OpenSSL 1.0.1f 6 Jan 2014

Download file và cài đặt:

wget http://mirror.vccloud.vn/patch/openssl_1.0.1r-1_amd64.deb
dpkg -i openssl_1.0.1r-1_amd64.deb

Hoặc OpenSSL v1.0.2f: http://mirror.vccloud.vn/patch/openssl_1.0.2f-1_amd64.deb

Tạo lại symbol link

mkdir -p /usr/lib/ssl/
ln -s /etc/ssl/{certs,private,openssl.cnf} /usr/lib/ssl/

Kiểm tra version sau khi upgrade

openssl version
OpenSSL 1.0.1r 28 Jan 2016

Hướng dẫn upgrade OpenSSL từ source

Cài các gói cần thiết để build

apt-get install -y make gcc zlib1g-dev   

Tải source từ trang chủ và giải nén

cd ~; wget https://www.openssl.org/source/openssl-1.0.1r.tar.gz
tar -xvzf openssl-1.0.1r.tar.gz

Nếu dùng OpenSSL 1.0.2f: https://www.openssl.org/source/openssl-1.0.2f.tar.gz

Cấu hình và cài đặt

cd openssl-1.0.1r
./config —prefix=/usr --openssldir=/etc/ssl --libdir=lib shared zlib-dynamic
make make test
make install

>> Tham khảo thêm: Bảo mật cho SSH