Cài đặt và vận hành công cụ Monitor Network Smokeping

745
25-01-2018
Cài đặt và vận hành công cụ Monitor Network Smokeping

Với một hệ thống của doanh nghiệp lớn hay nhỏ thì đều nên có một công cụ monitor hệ thống để theo dõi, cũng như là đánh giá rồi đưa ra những biện pháp giải quyết một cách kịp thời. Và đó cũng là câu trả lời cho sự cần thiết của việc sáng nào chúng ta cũng phải mở hệ thống monitor rồi kiểm tra trạng thái của các server, thiết bị mạng hoặc đường truyền.

Sau đây tôi sẽ chia sẻ cho các bạn Smokeping - công cụ minotor network tốt mà chi phí không quá cao. 

Dưới đâyBizfly Cloud sẽ đưa ra những lý do bạn nên dành một chỗ trên màn hình monitor cho Smokeping tại màn hình của mình.

Ảnh 1.

- Linux server (Ở đây mình sẽ chạy trên Ubuntu Server)

- Apache2

- RRDTool

- Postfix mail server

- cURL

➢ Cài đặt gói Apache2: 

# apt-get install apache2
Ảnh 3.

➢ Cài gói RRDTool: 

# apt-get install rrdtool
Ảnh 5.

➢ Cài gói Smokeping: 

# apt-get install smokeping
Ảnh 7.

- Sửa cấu hình gửi mail (gửi mail cảnh báo) tại file Pathnames:

# vi /etc/smokeping/config.d/pathnames

Ở đây mình sử dụng postfix nên sẽ disable sendmail đi.

Ảnh 9.

- Sửa cấu hình thông tin chung tại file General: 

# vi /etc/smokeping/config.d/General

Tại dòng cgiurl sẽ là đường dẫn mà smokeping sẽ thể hiện qua giao diện web.

Ảnh 11.

- Sửa file: 
# vi /etc/apache2/conf-available/serve-cgi-bin.conf
Ảnh 13.

Thêm những dòng sau vào bên dưới file serve-cgi-bin.conf:

ScriptAlias /smokeping/smokeping.cgi /usr/lib/cgi-bin/smokeping.cgi

Alias /smokeping /usr/share/smokeping/www

Options FollowSymLinks

- Cài gói Postfix mail server:

# apt-get install postfix mailutils libsasl2-2 ca-certificates libsasl2-modules
Ảnh 15.

- Sửa lại file cấu hình Postfix: # vi /etc/postfix/main.cf

Add thêm vào bên dưới file main.cf vì mình sử dụng Mail Server của Google nên sẽ sử dụng thông tin của Gmail.

relayhost = [smtp.gmail.com]:587

smtp_sasl_auth_enable = yes

smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl_passwd

smtp_sasl_security_options = noanonymous

smtp_tls_CAfile = /etc/postfix/cacert.pem

smtp_use_tls = yes


VD:

Ảnh 16.

- Điền user/password cho tài khoản mail tại file: 

# vi /etc/postfix/sasl_passwd.

Add thêm theo mẫu:

[smtp.gmail.com]:587 tai_khoan_mail@domain:password_tai_khoan_mail

Ảnh 18.

- Sửa lại quyền và update lại cấu hình postfix dùng sasl_passwd:

# chmod 400 /etc/postfix/sasl_passwd

# postmap /etc/postfix/sasl_passwd

- Xác nhận certificates

# cat /etc/ssl/certs/Thawte_Premium_Server_CA.pem | sudo tee -a /etc/postfix/cacert.pem

Ghi chú: Nếu file Thawte_Premium_Server_CA.pem báo lỗi hoặc không tìm thấy thì sử dụng file thay thế thawte_Primary_Root_CA.pem.

Ảnh 21.

- Reaload lại postfix: 

# /etc/init.d/postfix reload

# service postfix restart

Ghi chú: Test lại bằng cách gửi mail: 

# echo "Tieu_de_mail" | mail -s "Noi_dung_mail" email_thu_den@domail.com

- Cài gói cURL:

# apt-get install curl
Ảnh 25.

- Restart lại service apache và service smokeping:

# service smokeping restart

# service apache2 restart

- Vào web theo link đã cấu hình tại thông tin chung tại file

(/etc/smokeping/config.d/General)

Ảnh 27.

Vậy coi như đã xong phần thô. Tiếp đến là cách mà chúng ta có thể add đối tượng mà chúng ta muốn monitor đến.

Với smokeping sẽ có 2 loại đối tượng mà chúng ta có thể dùng. Đó cURL và IP cố định. Ở đây mình sẽ cấu hình theo cURL.

- Sửa lại file Probes: 

#vi /etc/smokeping/config.d/Probes

Thêm đối tượng cURL và FPing. Trong đó, tại tham số FPing1, xxx.xxx.xxx.xxx là IP card mạng mà bạn muốn gán tham số Fping1.

Curl

binary = /usr/bin/curl

forks = 6

offset = 20%

step = 600

urlformat = http://%host%/

FPing

binary = /usr/bin/fping

FPing1

sourceaddress = xxx.xxx.xxx.xxx

hostinterval = 1.5

mininterval = 0.001

offset = 50%

pings = 20

step = 300

timeout = 1.5


VD:

Ảnh 29.

- Tiếp tục vào cấu hình file Targets: #vi /etc/smokeping/config.d/Targets. Các mục sẽ đước bố trí dưới dạng cây thư mục. Gốc là " " các nhánh nhỏ là " " tiếp đến là " "…

Ví dụ như sau:

Ảnh 30.

Bên trong thư mục cuối cùng. Là nơi mình sẽ đặt nội dung hiển thị điểm mình cần monitor

Ví dụ như hình bên trên,điểm website mình monitor đến là google.com sẽ được điền tại phần "host =…". IP card mạng sẽ ở phần "interface=…".

- Sau đó sẽ restart lại 2 dịch vụ smokeping và apache.

# service smokeping restart

# service apache2 restart

Giờ thì quay lại với giao diện web để xem những gì chúng ta làm đã được chưa nào.

Ảnh 32.

Trên đây là hướng dẫn cài đặt và cấu hình cơ bản để có một công cụ kiểm tra chất lượng một cách hiệu quả với chí phí là hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, Smokeping còn có thể đưa ra cảnh báo và tự động gửi mail các bạn có thể tự tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này.

Theo Bizfly Cloud chia sẻ

SHARE