Sở hữu Docker Image đầu tiên

210
06-03-2018
Sở hữu Docker Image đầu tiên

Trước tiên cùng Bizfly Cloud cài đặt Docker lên máy của mình, và tạo một tài khoản ở site https://hub.docker.com/.

Tiếp đến, chúng ta mở Terminal lên gõ lệnh:

docker login

Sau khi gõ lệnh, bạn cần nhập Username và Password các bạn đã đăng ký ở Docker Hub. Sau đó, chúng ta tạo một Dockerfile đơn giản như sau:

FROM ubuntu:14.04

MAINTAINER [TEN_CUA_BAN]

RUN apt-get update

Các bạn có thể thấy, trong Dockerfile này, mình sử dụng Image Ubuntu 14.04, và chưa có một cài đặt mở rộng nào. Tùy vào mục đích của Docker Image mà bạn có thể chỉnh sửa Dockerfile theo ý của mình.

Sau khi hoàn tất Dockerfile, chúng ta sẽ tiến hành Build một Docker Image với lệnh:

sudo chmod 755 Dockerfile

sudo docker build -t="thanhson1085/firstimage" .

Trong đó, thanhson1085/firstimage là tên của Image. Sau khi hoàn tất Build Docker Image. Chúng ta nên tiến hành chạy thử. Với trường hợp của mình. Mình chạy thử với lệnh sau:

sudo docker run -t -i thanhson1085/firstimage /bin/bash

Cuối cùng, chúng ta đưa Docker Image của mình lên Docker Hub

sudo docker push thanhson1085/firstimage

Sau khi lệnh hoàn tất, bạn có thể đăng nhập trang hub.docker.com để kiểm tra lại quá trình đẩy Docker Image.

Nguồn: Bizfly Cloud chia sẻ

>> Tim hiểu thêm: Thử cài đặt môi trường docker cho laravel

TAGS: docker
SHARE