[Tự học Java] Tổng quan và hướng dẫn cài đặt Java JDK 16 mới 2021

1433
27-04-2021
[Tự học Java] Tổng quan và hướng dẫn cài đặt Java JDK 16 mới 2021

Giới thiệu về Java JDK 16

Trang chủ: https://www.oracle.com/java/technologies/java-se-glance.html

Ngôn ngữ Java ban đầu được Sun Microsystems phát triển, từ sự khởi xướng của James Gosling và đến năm 1995 đã ra đời như thành phần cốt lõi trong nền tảng Java của Sun Microsystems (Java 1.0 [J2EE]).

Java Development Kit (JDK) 16 ủa Oracle hiện đã phát hành bản production, từ ngày 16 tháng 3. Các tính năng mới trong JDK 16 khá đa dạng từ các tính năng xem trước đến xử lý rác.

JDK 16 là một bản tham chiếu của Java 16, phiên bản Java tiêu chuẩn sau JDK 15, được ra mắt vào ngày 15 tháng 9. JDK 16 trong đó là bản phát hành hỗ trợ được Oracle hỗ trợ trong sáu tháng. JDK 17 ra mắt vào tháng 9 tới sẽ là một bản phát hành hỗ trợ dài hạn (LTS). Oracle triển khai JDK 16 như một điểm khởi đầu để chuyển sang JDK 17, với người dùng có thể thử nghiệm trên JDK 16 trước khi triển khai lên JDK 17. Các bản phát hành LTS được xuất bản ba năm một lần.

Phiên bản mới nhất của Java Standard Edition là Java SE 16 (16/03/2021). Với những tiến bộ và và nhiều cấu hình đã được xây dựng phù hợp với nhiều loại nền tảng khác nhau, cộng cụ ngày càng phổ biến rộng rãi.

Các phiên bản J2 mới lần lượt được đổi tên thành:

- Java SE

- Java EE (phiên bản ứng dụng doanh nghiệp)

- J2ME (phiên bản cho ứng dụng di động)

- Java được đảm bảo có thể "Write Once, Run Anywhere"

Java hiện do Oracle sở hữu, với hơn 3 tỷ thiết bị trên thế giới chạy Java.

Java được sử dụng cho các mục đích:

- Mobile application (đặc biệt là Android apps)

- Desktop applications

- Web applications

- Web server và Application servers

- Game

- Database connection

- .........

Tại sao nên sử dụng Java?

Có một số lý do khiến cho Java được ưa chuộng và được các lập trình viên, các nhà phát triển sử dụng nhiều. Những ưu điểm nổi bật của Java có thể kể đến:

- Java hoạt động trên nhiều nền tảng khác nhau (Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi,..)

- Java là ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới

- Java rất dễ học và dễ sử dụng

- Java là mã nguồn mở và hoàn toàn miễn phí

- Java bảo mật, nhanh và mạnh mẽ

- Java có cộng đồng support lớn (khoảng 10.000.000 lập trình viên)

- Java là một ngôn ngữ hướng đối tượng, đưa đến cấu trúc rõ ràng cho các chương trình, cho phép code được tái sử dụng, giảm chi phí phát triển.

- Vì Java cũng gần như C++ và C#, sẽ dễ cho lập trình viên khi chuyển từ Java sang các ngôn ngữ khác.

Hướng dẫn cài đặt Java JDK 16

Để tải Oracle JDK có thể truy cập tại oracle.com. Bạn có thể tìm thấy các bản dựng mã nguồn mở của JDK 16 cho Linux, Windows và MacOS tại jdk.java.net. Oracle có cung cấp subscription cho các phiên bản Java tiêu chuẩn với các hỗ trợ cho nền tảng này. Các nền tảng dựa trên Java nổi bật chẳng hạn như: thư viện tìm kiếm Apache Lucene, Apache Tomcat servlet container và công cụ xây dựng Gradle, đã hỗ trợ JDK 16.

Cài đặt Java JDK 16 trên Linux

Cài đặt trên CentOS/RHEL 7

Bước 1: Download gói cài đặt 

# wget --no-cookies --no-check-certificate --header "Cookie: gpw_e24=http%3A%2F%2Fwww.oracle.com%2F; oraclelicense=accept-securebackup-cookie" "https://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/16+36/7863447f0ab643c585b9bdebf67c69db/jdk-16_linux-x64_bin.rpm"

Bước 2: Cài đặt JDK 16 vừa download:

# rpm -Uvh jdk-16_linux-x64_bin.rpm

Bước 3: Kiểm tra lại version 

# java --version

=> Output :

java 16 2021-03-16

Java(TM) SE Runtime Environment (build 16+36-2231)

Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 16+36-2231, mixed mode, sharing)

Cài đặt trên Ubuntu 20.04

Bước 1: Download gói cài đặt 

$ wget --no-cookies --no-check-certificate --header "Cookie: gpw_e24=http%3A%2F%2Fwww.oracle.com%2F; oraclelicense=accept-securebackup-cookie" "https://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/16+36/7863447f0ab643c585b9bdebf67c69db/jdk-16_linux-x64_bin.deb"

Bước 2: Cài đặt JDK 16 vừa download 

$ sudo dpkg -i jdk-16_linux-x64_bin.deb

Bước 3: Set alternative reference 

$ sudo update-alternatives --install /usr/bin/java java /usr/lib/jvm/jdk-16/bin/java 100

Bước 4: Kiểm tra lại version 

$ java --version

=> Output :

java 16 2021-03-16

Java(TM) SE Runtime Environment (build 16+36-2231)

Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 16+36-2231, mixed mode, sharing)

Cài đặt trên Windows

Bước 1: Download Java JDK 16 tại link.

Bước 2: Chạy file jdk-16_windows-x64_bin.exe, chọn Next

[Tự học Java] Tổng quan và hướng dẫn cài đặt Java JDK 16 mới 2021 - Ảnh 1.

 

Bước 3: Tại cửa sổ Destination Folder, chọn Next để chọn đường dẫn mặc định 

[Tự học Java] Tổng quan và hướng dẫn cài đặt Java JDK 16 mới 2021 - Ảnh 2.

Link tải

Bước 4: Chọn Close để hoàn tất quá trình cài đặt 

[Tự học Java] Tổng quan và hướng dẫn cài đặt Java JDK 16 mới 2021 - Ảnh 3.

Bước 5: Truy cập Control Panel > System and Security > System > Advanced System Settings 

[Tự học Java] Tổng quan và hướng dẫn cài đặt Java JDK 16 mới 2021 - Ảnh 4.

Bước 6: Trong tab Advanced, chọn Environment Variables... :

[Tự học Java] Tổng quan và hướng dẫn cài đặt Java JDK 16 mới 2021 - Ảnh 5.

Bước 7: Tại cửa sổ Environment Variables, thay đổi Path của Windows:

[Tự học Java] Tổng quan và hướng dẫn cài đặt Java JDK 16 mới 2021 - Ảnh 6.

Bước 8: Chọn New để thêm đường dẫn cho Java 

[Tự học Java] Tổng quan và hướng dẫn cài đặt Java JDK 16 mới 2021 - Ảnh 7.

Bước 9: Thêm đường dẫn cài đặt Java C:\Program Files\Java\jdk-16\bin, sau đó chọn OK để hoàn tất:

[Tự học Java] Tổng quan và hướng dẫn cài đặt Java JDK 16 mới 2021 - Ảnh 8.

Bước 10: Kiểm tra lại version Java đã cài đặt 

> java --version

java 16 2021-03-16

Java(TM) SE Runtime Environment (build 16+36-2231)

Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 16+36-2231, mixed mode, sharing)

Một số tính năng mới trong Java JDK 16

- Warnings for Value-Based Classes

- Sealed classes (Có trong JDK 15 và tiếp tục được phát triển trong JDK 16)

- Strong encapsulation of JDK internals by default (Đóng gói bên trong JDK)

- Foreign linker API

- Moving ZGC (Z Garbage Collector) thread-stack processing

- An elastic metaspace capability

- Enablement of C++ 14 language features

- A vector API in an incubator stage

- Porting the JDK to the Windows/AArch64 platform

- Porting of the JDK to Alpine Linux 

- Providing records classes

- Bổ sung các Unix-domain socket channels

- A foreign-memory access API

- Providing the jpackage tool for packaging self-contained Java applications (Cung cấp công cụ jpackage để đóng gói các ứng dụng Java độc lập.)

- Migration of OpenJDK source code repositories from Mercurial to Git (Chuyển kho mã nguồn OpenJDK từ Mercurial sang Git.)

- Migration to GitHub (tích hợp GitHub, kho source code JDK 16 nằm trên trang chia sẻ code nổi tiếng.)

(Về Java: JAVA LÀ MỘT NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG (OOP) VÀ DỰA TRÊN CÁC LỚP (CLASS). KHÁC VỚI PHẦN LỚN NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH THÔNG THƯỜNG, THAY VÌ BIÊN DỊCH MÃ NGUỒN THÀNH MÃ MÁY HOẶC THÔNG DỊCH MÃ NGUỒN KHI CHẠY, JAVA ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ BIÊN DỊCH MÃ NGUỒN THÀNH BYTECODE, BYTECODE SAU ĐÓ SẼ ĐƯỢC MÔI TRƯỜNG THỰC THI CHẠY.

Ngôn ngữ Java có cú pháp rất giống với ngôn ngữ C/C (là một ngôn ngữ rất mạnh được dùng phổ biến hiện nay), tuy nhiên nó đã được thay đổi khá nhiều để đáp ứng khả năng độc lập với hệ điều hành. Nền tảng của ngôn ngữ Java là các class. Các class đóng vai trò như những đối tượng, người lập trình khi xây dựng ứng dụng sẽ sử dụng một số class chuẩn của hệ thống, đồng thời có thể tự mình xây dựng class khác đáp ứng yêu cầu công việc.

Java là ngôn ngữ dễ học, nó lược bớt những lệnh thừa và rườm rà của C/C để người lập trình chú trọng vào việc viết chương trình. Đồng thời, nó còn hạn chế người lập trình không can thiệp quá sâu vào hệ thống.

Hiện nay Java được ứng dụng rất rộng rãi, chủ yếu là các ứng dụng được viết trên Internet nhằm khai thác tối đa khả năng của nó trong lĩnh vực viễn thông, truyền hình, mạng, và các máy tính đơn lẻ. Hiện tại các ứng dụng viết bằng Java khi thực hiện còn chậm hơn so với các ứng dụng được xây dựng thông thường, tuy nhiên hầu hết các nhà phát triển phần mềm đều cho rằng tốc độ sẽ được cải thiện và Java sẽ là ngôn ngữ lập trình của tương lai.)

Vậy là chúng ta đã tìm hiểu khá nhiều thông tin về phiên bản Java JDK 16 của Java Oracle trong bài viết này. Nếu có ý định thử nghiệm với Java JDK 16, hy vọng các bước hướng dẫn trong bài từ BizFly Cloud sẽ giúp bạn đọc thực hiện việc cài đặt dễ dàng và nhanh chóng. Tiếp tục đón đọc các bài viết công nghệ hay và hấp dẫn từ BizFly Cloud bạn nhé.

Theo BizFly Cloud chia sẻ

BizFly Cloud là nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây với chi phí thấp, được vận hành bởi VCCorp.

BizFly Cloud là một trong 4 doanh nghiệp nòng cốt trong "Chiến dịch thúc đẩy chuyển đổi số bằng công nghệ điện toán đám mây Việt Nam" của Bộ TT&TT; đáp ứng đầy đủ toàn bộ tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật của nền tảng điện toán đám mây phục vụ Chính phủ điện tử/chính quyền điện tử.

Độc giả quan tâm đến các giải pháp của BizFly Cloud có thể truy cập tại đây.

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ và NHẬN ƯU ĐÃI 3 THÁNG tại: Manage.bizflycloud

SHARE