Tích hợp Google Cloud Logging với BKE

122
15-06-2023
Tích hợp Google Cloud Logging với BKE

Triển khai

1. Khởi tạo service account và cung cấp quyền cho log agent writer

Truy cập vào google cloud IAM và khởi tạo service account mới trên project mà muốn đẩy log

Tại mục Role của service account lựa chọn 2 role sau

  • Logging > Logs Writer. This authorizes the Logging agent to ingest logs.
  • Monitoring > Monitoring Metric Writer. This authorizes the Logging agent to ingest its own health metrics.

Sau khi khởi tạo xong thực hiện download tại mục key (nếu chưa có thì khởi tạo). Chọn kiểu JSON

Tích hợp Google Cloud Logging với BKE - Ảnh 1.

2. Tạo namespace logging

Tích hợp Google Cloud Logging với BKE - Ảnh 2.

 3. Tạo secret cho service account file (download từ GCP IAM) lên cụm k8s

Tích hợp Google Cloud Logging với BKE - Ảnh 3.

 4. Tạo Config map sử dụng YAML sau

Tích hợp Google Cloud Logging với BKE - Ảnh 4.

Tích hợp Google Cloud Logging với BKE - Ảnh 5.

Tích hợp Google Cloud Logging với BKE - Ảnh 6.

 Sử dụng kubectl

Tích hợp Google Cloud Logging với BKE - Ảnh 7.

 Tạo RBAC cho fluentbit

Tích hợp Google Cloud Logging với BKE - Ảnh 8.

 5. Tạo Daemonset Fluentbit

Sử dụng manifest sau

Tích hợp Google Cloud Logging với BKE - Ảnh 9.

Tích hợp Google Cloud Logging với BKE - Ảnh 10.

Tích hợp Google Cloud Logging với BKE - Ảnh 11.

 Kiểm tra dashboard Cloud Logging

Tích hợp Google Cloud Logging với BKE - Ảnh 12.

 

SHARE