Hướng dẫn cài SSL multiple port cho một domain bằng Apache

275
18-06-2021
Hướng dẫn cài SSL multiple port cho một domain bằng Apache

Bạn có một domain, muốn setup chạy nhiều nội dung trên nhiều port khác nhau và muốn cài đặt SSL cho cả 2 port này.

Hôm nay BizFly Cloud sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt SSL trên nhiều port của một domain trên Apache

Ví dụ trong bài viết này là 2 port 443 và 8081

Hệ điều hành đang sử dụng: Ubuntu 20.04

Domain test đang sử dụng: khoiviet.tk

1. Mở thêm port để cho SSL

Để mở thêm nhiều port chúng ta cần vào sửa file ở /etc/apache2/ports.conf

Thêm port 8081:

Listen 80

<IfModule ssl_module>

        Listen 443

        Listen 8081

</IfModule>

2. Tạo file config cho web

Sửa file config thêm SSL với các port 443 và 8081

vi /etc/apache2/sites-enable/khoiviet.tk.conf:

<VirtualHost *:443>

   ServerName khoiviet.tk

   ServerAlias www.khoiviet.tk

   ServerAdmin webmaster@khoiviet.tk

   DocumentRoot /var/www/khoinv

   <Directory /var/www/khoinv>

       Options -Indexes +FollowSymLinks

       AllowOverride All

   </Directory>

   ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log

   CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

   SSLEngine on

   SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/khoiviet.tk/cert.pem

   SSLCertificateKeyFile  /etc/letsencrypt/live/khoiviet.tk/privkey.pem

   SSLCertificateChainFile /etc/letsencrypt/live/khoiviet.tk/fullchain.pem

</VirtualHost>

<VirtualHost *:8081>

   ServerName khoiviet.tk

   ServerAlias www.khoiviet.tk

   ServerAdmin webmaster@khoiviet.tk

   DocumentRoot /var/www/khoinv/

   <Directory /var/www/khoiv>

       Options -Indexes +FollowSymLinks

       AllowOverride All

   </Directory>

   ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log

   CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

   SSLEngine on

   SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/khoiviet.tk/cert.pem

   SSLCertificateKeyFile  /etc/letsencrypt/live/khoiviet.tk/privkey.pem

   SSLCertificateChainFile /etc/letsencrypt/live/khoiviet.tk/fullchain.pem

</VirtualHost>

Reload apache2

# systemctl reload apache2

Và chạy thử ta thu được kết quả như sau:

Runing trên port 443

Hướng dẫn cài SSL multiple port cho một domain bằng Apache - Ảnh 1

Running trên port 8081

Hướng dẫn cài SSL multiple port cho một domain bằng Apache - Ảnh 2

Theo BizFly Cloud

BizFly Cloud là nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây với chi phí thấp, được vận hành bởi VCCorp.

BizFly Cloud là một trong 4 doanh nghiệp nòng cốt trong "Chiến dịch thúc đẩy chuyển đổi số bằng công nghệ điện toán đám mây Việt Nam" của Bộ TT&TT; đáp ứng đầy đủ toàn bộ tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật của nền tảng điện toán đám mây phục vụ Chính phủ điện tử/chính quyền điện tử.

Độc giả quan tâm đến các giải pháp của BizFly Cloud có thể truy cập tại đây.

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ và NHẬN ƯU ĐÃI 3 THÁNG tại: Manage.bizflycloud

TAGS: SSLapache
SHARE