Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10.2 trên CentOS 7/ RHEL

1426
22-03-2018
Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10.2 trên CentOS 7/ RHEL

Trong bài viết hôm nay, Bizfly Cloud sẽ tìm hiểu về cách cài đặt MariaDB 10.2 trên Centos 7/ RHEL. Đây là hướng dẫn cho cả người mới bắt đầu và có thể được sử dụng như là một thay thế thay thế của MySQL.

Tính năng của MariaDB

- MariaDB là một phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ thay thế (alternative relational database management software) và là open-source.

- MariaDB mạnh mẽ, nhanh chóng, có khả năng mở rộng với các công cụ lưu trữ phong phú.

- MariaDB có các tính năng mới như GIS và JSON.

Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10.2 trên CentOS 7/ RHEL - Ảnh 1.

Thông tin Server và Packages

- Package bao gồm: MariadB, Mariadb-server, MariaDB-libs. 

- Tên của Daemon được sử dụng: mariadb. 

- Port No: 3306. 

- Configuration path: /etc/my.cnf.  

Cài đặt Maria DB 10.2 trên Centos 7/ RHEL 7

Nói chung, mariaDB package đi kèm với một phương tiện cài đặt trong local repository nơi mà chúng ta có thể cài đặt, nhưng nếu chúng ta cần cài đặt gói mới nhất, chúng ta có thể thực hiện nó bằng cách thêm kho lưu trữ vào danh sách yum local repository. Chúng ta sử dụng lệnh và mã bên dưới để thêm kho lưu trữ vào yum.

Thêm Repo vào Yum cho cài đặt MariaDB

Thêm Repo cho Centos 7 - 64 bit

[mariadb] 

name = MariaDB 

baseurl = http://yum.mariadb.org/10.2/centos7-amd64

gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB 

gpgcheck=1

Thêm Repo cho RHEL 7 - 64 bit

[mariadb10] 

name = MariaDB 

baseurl = http://yum.mariadb.org/10.2/rhel7-amd64 

gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB 

gpgcheck=1

Cài đặt MariaDB sử dụng Yum Repo's

Chúng ta có thể cài đặt MariaDB bằng cách sử dụng Yum Repo, vì chúng ta vừa thêm repository vào local yum, bên dưới là lệnh để cài đặt mariaDB bằng cách sử dụng Yum.

# yum groupinstall mariadb*

Loaded plugins: fastestmirror, refresh-packagekit, security 

Loading mirror speeds from cached hostfile

* base: ftp.iitm.ac.in 

* extras: ftp.iitm.ac.in 

* updates: ftp.iitm.ac.in

.... 

.... 

..... 

.... 

.... 

... 

....

Downloading packages:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total                                                                                     68 MB/s |  22 MB       00:00:00 

Running transaction check 

Running transaction test 

Transaction test succeeded 

Running transaction 

Warning: RPMDB altered outside of yum.

Installing : perl-Data-Dumper-2.1453.el7.x86_64                                                     1/13

Installing : unixODBC-2.3.1-10.el7.x86_64                                                               2/13

Installing : perl-Net-Daemon-0.485.el7.noarch                                                          3/13

Installing : 1:perl-Compress-Raw-Zlib-2.0614.el7.x86_64                                         4/13

Installing : perl-Compress-Raw-Bzip2-2.0613.el7.x86_64                                         5/13

Installing : perl-IO-Compress-2.0612.el7.noarch                                                        6/13

Installing : perl-PlRPC-0.2020-14.el7.noarch                                                              7/13

Installing : perl-DBI-1.6274.el7.x86_64                                                                       8/13

Installing : perl-DBD-MySQL-4.023-5.el7.x86_64                                                       9/13

Installing : 1:mariadb-5.5.41-2.el7_0.x86_64                                                             10/13

Installing : 1:mariadb-server-5.5.41-2.el7_0.x86_64                                                  11/13

Installing : mysql-connector-odbc-5.2.5-6.el7.x86_64                                                12/13

Installing : MySQL-python-1.2.3-11.el7.x86_64                                                          13/13

Verifying  : 1:mariadb-5.5.41-2.el7_0.x86_64                                                             1/13 

Verifying  : perl-Compress-Raw-Bzip2-2.061-3.el7.x86_64                                        2/13 

Verifying  : mysql-connector-odbc-5.2.5-6.el7.x86_64                                                3/13 

Verifying  : perl-Data-Dumper-2.145-3.el7.x86_64                                                     4/13 

Verifying  : MySQL-python-1.2.3-11.el7.x86_64                                                         5/13 

Verifying  : 1:mariadb-server-5.5.41-2.el7_0.x86_64                                                 6/13 

Verifying  : 1:perl-Compress-Raw-Zlib-2.061-4.el7.x86_64                                        7/13 

Verifying  : perl-PlRPC-0.2020-14.el7.noarch                                                             8/13 

Verifying  : perl-Net-Daemon-0.48-5.el7.noarch                                                         9/13 

Verifying  : perl-DBI-1.627-4.el7.x86_64                                                                    10/13 

Verifying  : unixODBC-2.3.1-10.el7.x86_64                                                               11/13 

Verifying  : perl-DBD-MySQL-4.023-5.el7.x86_64                                                     12/13 

Verifying  : perl-IO-Compress-2.061-2.el7.noarch                                                     13/13

Installed: 

MySQL-python.x86_64 0:1.2.3-11.el7                mariadb.x86_64 1:5.5.41-2.el7_0         mariadb-server.x86_64 1:5.5.41-2.el7_0

mysql-connector-odbc.x86_64 0:5.2.5-6.el7 

Dependency Installed:

perl-Compress-Raw-Bzip2.x86_64 0:2.061-3.el7     perl-Compress-Raw-Zlib.x86_64 1:2.061-4.el7     perl-DBD-MySQL.x86_64 0:4.023-5.el7

perl-DBI.x86_64 0:1.627-4.el7                    perl-Data-Dumper.x86_64 0:2.145-3.el7           perl-IO-Compress.noarch 0:2.061-2.el7

perl-Net-Daemon.noarch 0:0.48-5.el7              perl-PlRPC.noarch 0:0.2020-14.el7               unixODBC.x86_64 0:2.3.1-10.el7 

Complete!

Khởi động MariaDB Services

Dưới đây là lệnh để bắt đầu các dịch vụ mariaDB.

# systemctl start mariadb.services

Và chúng ta cần thêm các dịch vụ để bắt đầu các dịch vụ tại thời điểm khởi động, chúng ta có thể sử dụng lệnh dưới đây để bắt đầu các dịch vụ mariaDB tại thời điểm khởi động.

# systemctl enable mariadb.services

Thêm MariaDB ports để nhận sự cho phép của Firewall.

# firewall-cmd –permanent –add-services=mysql 

# firewall-cmd –permanent –add-port=3306/tcp 

# firewall-cmd –reload

Bảo mật mariadb và cài đặt Root User Password

Theo mặc định, root password cho mariadb không được đặt và không có mật khẩu gốc, chúng ta không thể đăng nhập vào database server. Dưới đây là lệnh để thiết lập root password cho mariaDB và loại bỏ những người dùng nặc danh và bảo mật mariaDB bằng cách hạn chế đăng nhập từ xa cho root và loại bỏ cơ sở dữ liệu thử nghiệm.

Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10.2 trên CentOS 7/ RHEL - Ảnh 2.

Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10.2 trên CentOS 7/ RHEL - Ảnh 3.

Kiểm tra kết nối tới MariaDB

Khi chúng ta đã hoàn thành việc cài đặt và gán mật khẩu cho root user  và bảo đảm kết nối, chúng ta cần kiểm tra mariadb bằng cách đăng nhập vào cơ sở dữ liệu. Dưới đây là lệnh để kiểm tra mariaDB.

# mysql -uroot -p

Enter password: 

Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with; or \g. 

Your MariaDB connection id is 10

Server version: 5.5.41-MariaDB MariaDB Server Install MariaDB 10.2 RHEL 7 

Copyright (c) 2000, 2014, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others. 

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement. 

MariaDB [(none)]>

Bằng cách thực hiện các bước trên, chúng ta có thể cài đặt MariadDB 10.2 trên CentOS 7/ RHEL 7 và bảo đảm mariadb bằng cách loại bỏ cơ sở dữ liệu người dùng và cơ sở dữ liệu thử nghiệm ẩn danh là những thay thế khá tốt cho máy chủ MySQL.

Theo Bizfly Cloud chia sẻ

Tham khảo: tutorialspoint.com/articles/how-to-install-install-mariadb-10-2-centos-7

SHARE