Hướng dẫn cài đặt Memcached trên CentOS 6/ RHEL 6

1071
15-03-2018
Hướng dẫn cài đặt Memcached trên CentOS 6/ RHEL 6

Bizfly Cloud sẽ giúp bạn có được những kiến thức cơ bản, dễ hiểu hơn. Memcached là một kho lưu trữ in-memory key-value cho các khối nhỏ dữ liệu tùy ý (strings, objects) từ kết quả của database calls, API calls, hoặc page rendering. Memcached đơn giản nhưng mạnh mẽ. Thiết kế đơn giản giúp thúc đẩy quá trình triển khai được nhanh chóng, dễ dàng phát triển và giải quyết được nhiều vấn đề xảy ra với data caches lớn. API của nó có sẵn cho hầu hết các ngôn ngữ phổ biến.

Sau đây là các bước đơn giản để cài đặt Memcached trên CentOS 6.

Mở Terminal và sau đó chuyển sang người dùng root.

[raj@geeksite~/]$ su -l

Cài đặt Memcached

Cài đặt Memcached sử dụng lệnh sau:

[root@geeksite~/]# yum install memcached

Chỉnh sửa tập tin cấu hình Memcached để thay đổi/ kích hoạt các tính năng.

[root@geeksite~/]# vi /etc/sysconfig/memcached

Có một số cài đặt mặc định có sẵn trong tệp cấu hình, thay đổi nó (nếu cần). Sau đây là các thiết lập ví dụ cho bộ nhớ đệm 256MB.

PORT="11211" 

USER="memcached" 

MAXCONN="1024" 

CACHESIZE="256" 

OPTIONS=""

Bắt đầu Memcached.

[root@geeksite~/]# /etc/init.d/memcached restart

Tự động khởi động Memcached khi khởi động.

[root@geeksite~/]# chkconfig memcached on

Xác nhận trạng thái Memcached running.

[root@geeksite~/]# memcached-tool  127.0.0.1:11211 stats 

#127.0.0.1:11211    Field                Value

             accepting_conns                      1

                      auth_errors                      0

                                bytes                      0

                       bytes_read                      7

                    bytes_written                      0

                       cas_badval                      0

                            cas_hits                      0

                       cas_misses                     0

                         cmd_flush                      0

                            cmd_get                      0

                            cmd_set                      0

                       conn_yields                      0

       connection_structures                    11

               curr_connections                    10

                          curr_items                      0

                            decr_hits                      0

                       decr_misses                     0

                          delete_hits                     0

                     delete_misses                     0

                              evictions                     0

                                get_hits                    0

                          get_misses                     0

                               incr_hits                     0

                          incr_misses                    0

                     limit_maxbytes       67108864

             lsten_disabled_num                     0

                                        pid             29594

                          pointer_size                   64

                     rusage_system        0.002999

                         rusage_user         0.000000

                                 threads                      4

                                      time    1332048624

                 total_connections                    11

                            total_items                     0

                                   uptime                   85

                                  version               1.4.4

Iptables entry

Thêm mục sau đây để cho phép kết nối đến trên cổng số 11211.

-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 11211 -j ACCEPT

Kiểm tra kết nối từ xa.

[root@geeksite~/]# echo stats | nc memcache_host_name_or_ip 11211

Cài đặt PHP Module

Cài đặt module PHP Memcached để làm việc với PHP5.

[root@geeksite~/]# yum install php php-pecl-memcache

Bây giờ khởi động lại máy chủ Memcached và Apache để có hiệu lực.

[root@geeksite~/]# /etc/init.d/memcached restart 

[root@geeksite~/]# /etc/init.d/httpd restart

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: Bizfly Cloud chia sẻ


SHARE