Trang chủ Thủ thuật

Hướng dẫn liệt kê danh sách domain vhost trên Nginx

Hướng dẫn liệt kê danh sách domain vhost trên Nginx

Nếu có một lúc nào đó bạn muốn tìm kiếm các domain vhost trên Nginx thì có thể sử dụng bài hướng dẫn này để thực hiện.

Cấu hình thông tin cho Virtual Host trên Nginx Web server

Trước khi thực hiên liệt kê danh sách vhost thì bạn cần phải chuẩn cấu hình thông tin cho Virtual Host trên Nginx Web server.

Nếu với vhost hiện tại của bạn đang có cấu trúc cấu hình như dạng:

- Cấu trúc của thư mục chứa file trong vhost: /etc/nginx/vhosts/

- Cấu trúc file cấu hình extension: /etc/nginx/vhosts/*.conf

Tìm kiếm, liệt kê danh sách domain vhost trên Nginx Web server

Gợi ý để thực hiện tìm kiếm, liệt kê danh sách domain vhost trên Nginx Web server của bạn có thể sử dụng các biến và câu lệnh như sau:

find /etc/nginx/sites-enabled/ -type f -print0 | xargs -0 egrep '^(\s| )*server_name'

Dùng kết hợp lệnh find trong câu lệnh để liệt kê các tên miền tương ứng với biến "server_name".

Nếu không được, bạn thử lệnh:

# find /etc/nginx/vhosts -type f -name "*.conf" -print0 | xargs -0 egrep '^(\s|\t)*server_name' | sed -r 's/(.*server_name\s*|;)//g' | tr -s ' ' '\n' | sort | uniq 

Bạn có thể áp dụng vài bước cơ bản trên đây để thử nghiệm liệt kê danh sách domain vhost của mình trong Nginx. Cửa sổ sẽ trả về kết quả toàn bộ domain bạn đang chạy trên server Nginx.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Theo VCCloud tổng hợp

>> Tìm hiểu thêm: Hướng dẫn liệt kê các biến của một Host trong Ansible