Sửa lỗi "Connection time out" khi truy cập Direct Admin file manager

121
02-04-2018
Sửa lỗi "Connection time out" khi truy cập Direct Admin file manager

Khi truy cập vào Direct Admin File Manager, bạn gặp phải thông báo lỗi "connection time out". 

Vấn đề

Khi bạn cố đăng nhập vào phần Direct Admin file manager, bạn sẽ thấy lỗi sau:

Your connection has timed out

Details

Consider disabling the Folder Usage Count.

Cách khắc phục

Lỗi kết nối này có thể dễ dàng được sửa bằng cách chạy các lệnh dưới đây.

1. Chỉnh sửa file/usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf và thêm dòng filemanager_du=0

# echo "filemanager_du=0" >> 

/usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

2. Thêm dòngaction=directadmin&value=restart vào file /usr/local/directadmin/data/task.queue 

#echo "action=directadmin&value=restart" >> 

/usr/local/directadmin/data/task.queue

3. Chạy lệnh dưới đây:

#/usr/local/directadmin/dataskq

Bây giờ bạn có thể đăng nhập vào Direct Admin file manager.

Dịch từ: tojikdominic.blogspot.com/2014/10/fix-connection-time-out-error-in-direct.html

>> Có thể bạn quan tâm: Sửa lỗi "httpd: apr_sockaddr_info_get() failed" khi start dịch vụ Apache

SHARE