Giải pháp cuối slide được đưa ra để thực hiện setup một Policy-based routing (PBR) phức tạp như sau:

  • DNS traffic => link_slow
  • SSH traffic => link_fast
  • TCP traffic với dports 40000:40100 => link_medium
  • Traffic từ host 10.0.0.101 => link_medium
  • WEB traffic theo link_medium
  • Traffic từ LAN SOHAGAME => link_slow
  • Traffic từ LAN ADMICRO => link_medium
Tài liệu tham khảo:

ip rule - Linux man page

ip route - Linux man page

ip - Linux man page

iptables - Linux man page


>> Xem thêm: Không Bằng Cấp! Bạn vẫn hoàn toàn có thể trở thành một coder

Theo Bizfly Cloud chia sẻ