$ ansible web1 -m ping
$ ansible webservers -m ping
$ ansible all -m ping
$ ansible web1 -m command -a 'df -h'
$ ansible web1 -s -m command -a 'fdisk -l'
$ ansible -i /etc/ansible/hosts all -m ping

Chú ý:

  • Ansible cho phép chỉ định 1 host, 1 group hoặc tất cả (all) khi thực thi
  • -m: lựa chọn sử dụng module
  • -a: tham số gửi vào module
  • -s: sử dụng sudo
  • -i: chỉ định inventory file (mặc định /etc/ansible/hosts)

Ở các phần sau, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cấu trúc sử dụng trong Ansible trong một số ví dụ thực tế.

 >> Xem tiếp Phần 2: [Ansible] Phần 2 - Playbook