Hướng dẫn tắt tính năng Ctrl+Alt+Del gây reboot trên CentOS/ Ubuntu

277
02-04-2018
Hướng dẫn tắt tính năng Ctrl+Alt+Del gây reboot trên CentOS/ Ubuntu

Linux cho phép người dùng khởi động lại máy chủ bằng cách sử dụng tổ hợp Ctrl-Alt-Del. Trong các production boxes, chúng ta nên tắt chức năng khởi động lại bằng cách sử dụng các phím Ctrl-Alt-Del. 

Trong bài viết này, Bizfly Cloud sẽ chia sẻ làm thế nào để vô hiệu hóa việc reboot thông qua Ctrl-Alt-Del trong RHEL & CentOS?

RHEL 5.X & CentOS 5.X

Để ngăn không cho quá trình init xử lý Ctrl-Alt-Del, hãy chỉnh sửa tệp /etc/inittab bắt đầu bằng ca::ctrlaltdel: như sau:

[root@localhost ~]# cat /etc/inittab  

# Trap CTRL-ALT-DELETE 

#ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t3 -r now

Chúng ta cũng có thể sửa đổi dòng ca::ctrlaltdel: để tạo nhật ký, nếu có ai đó cố gắng khởi động lại máy chủ bằng các phím.

[root @ localhost ~] # cat /etc/inittab

# Trap CTRL-ALT-DELETE

ca::ctrlaltdel:/bin/logger -p authpriv.warning -t init "Console-invoked Ctrl-Alt-Del was ignored"

RHEL6.X & CentOS 6.X

Trong RHEL 6.X/ CentOS 6.X, khởi động lại bằng cách sử dụng các phím được xử lý bởi tập tin /etc/init/control-alt-delete.conf.

Bước 1:

Trước khi thực hiện thay đổi, hãy thực hiện sao lưu bằng lệnh dưới đây:

[root@localhost ~]# cp -v /etc/init/control-alt-delete.conf /etc/init/control-alt-delete.override

Bước 2:

Chỉnh sửa tệp, thay thế dòng exec/sbin/shutdown bằng thông tin sau, thao tác này sẽ chỉ tạo mục nhật ký mỗi lần nhấn Ctrl-Alt-Del:

[root@localhost ~]# cat /etc/init/control-alt-delete.conf 

exec /usr/bin/logger -p authpriv.notice -t init "Ctrl-Alt-Del was pressed and ignored"

RHEL 7.x & CentOS 7.x

Chạy một trong hai lệnh dưới đây từ console để tắt việc khởi động lại bằng các phím CTRL ALT DELETE trong RHEL 7.x và CentOS 7.x.

[root@localhost ~]# ln -sf /dev/null /etc/systemd/system/ctrl-alt-del.target

hoặc: 

[root@localhost ~]# systemctl mask ctrl-alt-del.target

Theo Bizfly Cloud chia sẻ

>> Có thể bạn quan tâm: Sửa lỗi "libbz2.so.1.0: cannot open shared object file" trên CentOS

SHARE