Hướng dẫn chi tiết mount ISO image trên Linux

479
21-03-2018
Hướng dẫn chi tiết mount ISO image trên Linux

Một file ISO thường được gọi là một hình ảnh ISO, là một File đại diện hoàn hảo cho toàn bộ một đĩa CD, DVD hoặc BD. Toàn bộ nội dung của một đĩa có thể được sao chép chính xác trong một File ISO duy nhất. Một file ISO image là một file ảnh theo tiêu chuẩn đĩa CD/DVD, cái tên “ISO” vốn dĩ được lấy từ ISO 9660 (ISO 9660 mô tả chuẩn filesystem sử dụng cho CD/DVD ROM) dùng cho việc burn đĩa CD-ROM. Trong trường hợp này, cùng Bizfly Cloud sẽ tìm hiểu cách thức để mount ISO image trên hệ điều hành Linux qua bài viết dưới đây.

1. Mount ISO image trên Linux

1) Bạn cần đăng nhập bằng root user, trong trường hợp bạn không phải là root user, thì chuyển sang bằng lệnh su:

$ su –

Hoặc dùng lệnh sudo:

$ sudo -i

2) Tạo thư mục hay điểm gắn kết bằng lệnh mkdir:

# mkdir -p /mnt/disk

3) Sử dụng lệnh mount như sau để mount file iso có tên disk1.iso:

# mount -o loop disk1.iso /mnt/disk

Hoặc:

# mount -o loop /path/to/disk1.iso /mnt/disk

4) Xác minh bằng lệnh df hoặc lệnh mount:

$ df –H

Hoặc:

$ mount

5) Thay đổi thư mục để list các tập tin được lưu trữ bên trong ISO image:

# cd /mnt/disk # ls –l

Để sao chép tệp bằng lệnh cp:

$ cp file1 file2 /home/vivek/Downloads

Ví dụ: Mount ISO image trong Fedora/CentOS 7:

- Tạo thư mục để mount ISO vào thư mục đó:

# mkdir /mnt/iso

Hoặc

$ sudo mkdir /mnt/iso

Sau đó, sử dụng lệnh "mount" để gắn kết một tệp ISO có tên "Fedora-18-i386-DVD.iso"

# mount -t iso9660 -o loop /home/tecmint/Fedora-18-i386-DVD.iso /mnt/iso/

Hoặc

$ sudo mount -t iso9660 -o loop /home/tecmint/Fedora-18-i386-DVD.iso /mnt/iso/

Sau khi ISO image được mount thành công, chuyển thư mục được mount tại / mnt / iso và list nội dung bên trong của file ISO. Nó sẽ chỉ mount ở chế độ chỉ đọc, vì vậy bạn không thể sửa đổi bất kỳ tệp nào bên trong.

# cd /mnt/iso
# ls -l

Bạn sẽ thấy danh sách các file của ISO đã mount trong lệnh trên. Ví dụ, danh sách thư mục của một Fedora-18-i386-DVD.iso sẽ trông như sau.

total 16
drwxrwsr-x  3 root 101737 2048 Jan 10 01:00 images
drwxrwsr-x  2 root 101737 2048 Jan 10 01:00 isolinux
drwxrwsr-x  2 root 101737 2048 Jan 10 01:00 LiveOS
drwxrwsr-x 28 root 101737 4096 Jan 10 00:38 Packages
drwxrwsr-x  2 root 101737 4096 Jan 10 00:43 repodata
-r--r--r--  1 root root   1538 Jan 10 01:00 TRANS.TBL

2. Unmount ISO image trên Linux

Bạn đã có khả năng Mount theo như hướng dẫn ở phần 1 phía trên, vậy thì làm cách nào để umount ISO image đó khỏi Linux? Đơn giản vô cùng đó là dùng lệnh umount với  mount point là thư mục /mnt/iso đã sử dụng để mount trước đó.

# umount /mnt/iso

Hoặc

$ sudo umount /mnt/iso

Vậy là đã hoàn thành các cách giúp bạn mount và umount một ISO image trên Linux. Chúc các bạn thành công!

Theo Bizfly Cloud chia sẻ

TAGS: linux
SHARE