Convert kiểu dữ liệu LIST sang STRING trên Python

198
29-03-2018
Convert kiểu dữ liệu LIST sang STRING trên Python

Có một vài lời khuyên hữu ích để chuyển đổi Python list (hoặc bất kỳ danh sách lặp nào khác như tuple) thành string.

Đầu tiên, Bizfly Cloud  chia sẻ danh sách các string, bạn chỉ cần thực hiện cách này:

>>> mylist = ['spam', 'ham', 'eggs'] 

>>> print ', '.join(mylist) 

spam, ham, eggs

Sử dụng cùng một phương pháp, bạn cũng có thể làm điều này:

>>> print '\n'.join(mylist) 

spam 

ham 

eggs

Tuy nhiên, phương pháp đơn giản này không hoạt động nếu danh sách chứa các đối tượng không phải chuỗi, chẳng hạn như số nguyên.

Nếu bạn chỉ muốn có comma-separated string (chuỗi được phân cách bằng dấu phẩy), bạn có thể sử dụng lối tắt này:

>>> list_of_ints = [80, 443, 8080, 8081] 

>>> print str(list_of_ints).strip('[]') 

80, 443, 8080, 8081

Hoặc lệnh này, nếu đối tượng của bạn chứa dấu ngoặc vuông:

>>> print str(list_of_ints)[1:-1] 

80, 443, 8080, 8081

Cuối cùng, bạn có thể sử dụng map() để chuyển đổi từng mục trong danh sách thành một chuỗi và sau đó nối chúng:

>>> print ', '.join(map(str, list_of_ints)) 

80, 443, 8080, 8081 

>>> print '\n'.join(map(str, list_of_ints)) 

80 

443 

8080 

8081

Chúc các bạn thành công!

Theo Bizfly Cloud chia sẻ

>> Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn liệt kê bảng ARP trên ESXi với esxcli

SHARE