Hướng dẫn sửa lỗi "Hpacucli: Error: No controllers detected”

376
02-04-2018
Hướng dẫn sửa lỗi "Hpacucli: Error: No controllers detected”

Nếu bạn đã di chuyển sang kernel mới hơn và hpsa module mới hơn được sử dụng thay cho cciss, bạn có thể thắc mắc tại sao bạn không còn có thể sử dụng công cụ hpacucli để xem trạng thái thiết bị RAID của mình. Theo dõi thông tin qua bài viết dưới đây cùng Bizfly Cloud để khắc phục nhé!

# hpacucli ctrl all show 

Error: No controllers detected. 

Sau đây là cách khắc phục lỗi này.

Nếu RAID controller tương tự như dưới đây:

06:00.0 RAID bus controller: Hewlett-Packard Company Smart Array G6 controllers (rev 01)

Subsystem: Hewlett-Packard Company Smart Array P410 

Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 24

Memory at fbc00000 (64-bit, non-prefetchable) [size=2M]  

Memory at fbbff000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]

I/O ports at d800 [size=256] 

Expansion ROM at fbb00000 [disabled] [size=512K]

Capabilities: [40] Power Management version 3 

Capabilities: [50] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit  

Capabilities: [70] Express Endpoint, MSI 00 

Capabilities: [ac] MSI-X: Enable Count=16 Masked- 

Capabilities: [100] Advanced Error Reporting

Kernel driver in use: hpsa 

Kernel modules: hpsa

Bạn có thể muốn sử dụng các hướng dẫn sau:

- Tải xuống và compile công cụ uname26: 

http://mirror.linux.org.au/linux/kernel/people/ak/uname26/

Nạp module sg và thử chạy lại hpacucli như sau:

# modprobe sg 

# ./uname26 hpacucli ctrl all show config

[root@hpg6 ~]# ./uname26 hpacucli ctrl all show config 


Smart Array P410 in Slot 1 (sn: PACCRID11251VYT)


array A (SAS, Unused Space: 0 MB) 


logicaldrive 1 (136.7 GB, RAID 1, OK)


physicaldrive 1I:1:1 (port 1I:box 1:bay 1, SAS, 146 GB, OK) 

physicaldrive 1I:1:2 (port 1I:box 1:bay 2, SAS, 146 GB, OK)


array B (SAS, Unused Space: 0 MB) 


logicaldrive 2 (1.6 TB, RAID 5, OK)


physicaldrive 1I:1:4 (port 1I:box 1:bay 4, SAS, 450 GB, OK) 

physicaldrive 1I:1:5 (port 1I:box 1:bay 5, SAS, 450 GB, OK) 

physicaldrive 1I:1:6 (port 1I:box 1:bay 6, SAS, 450 GB, OK) 

physicaldrive 1I:1:7 (port 1I:box 1:bay 7, SAS, 450 GB, OK) 

physicaldrive 1I:1:8 (port 1I:box 1:bay 8, SAS, 450 GB, OK)


Expander 250 (WWID: 50014380079C1660, Port: 1I, Box: 1) 


Enclosure SEP (Vendor ID HP, Model DL18xG6BP) 248 (WWID: 50014380079C1673, Port: 1I, Box: 1) 


SEP (Vendor ID PMCSIERA, Model SRC 8x6G) 249 (WWID: 5001438016827A8F)

Các bản sửa lỗi khác:

- Thử hpacucli mới nhất.

- Sử dụng hpssacli thay vì hpacucli.

- Đảm bảo module "sg" được tải (modprobe sg).

Theo Bizfly Cloud chia sẻ

>> Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn tắt tính năng Ctrl Alt Del gây reboot trên CentOS/ Ubuntu

SHARE