Thu thập địa chỉ Email bằng script ruby bằng mã Jigsaw. Jigsaw

378
19-03-2018
Thu thập địa chỉ Email bằng script ruby bằng mã Jigsaw. Jigsaw

Một trong những điều đầu tiên cần thực hiện trong bất kỳ chiến dịch email nào là thu thập các địa chỉ email. Phải gửi email như thế nào nếu bạn không biết sẽ gửi đến đâu? Đây là lúc Jigsaw phát huy lợi ích của mình khi nhanh chóng và dễ dàng liệt kê các địa chỉ email bạn cần thu thập. Hiện tại, Jigsaw có database support và cũng như có thể xuất ra được một tệp CSV.

Tập lệnh Jigsaw. Jigsaw

- Đây là một đoạn script ruby mà bạn có thể tìm được tại www.jigsaw.com 

- Người dùng có thể thực hiện tìm các hồ sơ bản ghi về nhân viên và email, dựa trên họ tên được tìm thấy từ trang web với tập lệnh này.

Sử dụng Jigsaw để thu thập email hàng loạt 

Cài đặt:

Sử dụng câu lệnh sau trong backtrack:  $ apt-getinstall jigsaw 

Đê thu thập mail

Bạn sử dụng đoạn lệnh sau đây:

$ ./jigsaw -h
Jigsaw 1.2 ( http://www.pentestgeek.com/ - http://hdesser.wordpress.com/ )
Usage: jigsaw [options]
 
    example: jigsaw -s Google
 
     -i, --id [Jigsaw Company ID]     The Jigsaw ID to use to pull records
     -s, --search [Company Name]      Name of organization to search for
     -r, --report [Output Filename]   Name to use for report EXAMPLE: '-r google' will generate 'google.csv'
     -d, --domain [Domain Name]       If you want you can specify the domain name to craft emails with
     -v, --verbose                    Enables verbose output
Ví dụ 1:
$ ./jigsaw -s Google
Your search returned more then one company
Jigsaw ID: 215043 - Google, Inc.   6,627 employees.
Jigsaw ID: 224667 - Google Postini Services 149 employees.
Jigsaw ID: 439035 - AdMob Google Inc        2 employees.
Jigsaw ID: 5032028        - Google Inc     1 employees.                                  
Ví dụ 2:
$ ./jigsaw.rb -i 215043 -r google -d google.com
Found 1047 records in the Sales department.
Found 666 records in the Marketing department.
Found 870 records in the Finance & Administration department.
Found 249 records in the Human Resources department.
Found 150 records in the Support department.
Found 1282 records in the Engineering & Research department.
Found 354 records in the Operations department.
Found 1171 records in the IT & IS department.
Found 300 records in the Other department.
Generating the final google.csv report
Wrote 6079 records to google.csv

Thực sự khá dễ dàng nếu làm lần lượt theo các bước mình hướng dẫn ở trên, kết quả đem lại thì rất đáng để. Chúc các bạn thành công!

SHARE