Hướng dẫn thay đổi thuật toán băm lưu trữ mật khẩu /etc/shadow

175
31-03-2018
Hướng dẫn thay đổi thuật toán băm lưu trữ mật khẩu /etc/shadow

Bạn cần phải chỉnh sửa /etc/shadow theo cách thủ công để thay đổi root password bên trong một virtual machine image.

Vậy có command-line tool nào có mật khẩu và tạo một /etc/shadow tương thích với password hash theo tiêu chuẩn đầu ra không?

Bizfly Cloud  hướng dẫn bạn sử dụng các lệnh sau:

Phương pháp 1

openssl passwd -1 -salt xyz yourpass

Phương pháp 2

makepasswd --clearfrom=- --crypt-md5 <<< YourPass

Phương pháp 3

Chúng ta có thể cập nhật mật khẩu bằng cách sử dụng chpasswd:

echo "username:password" | chpasswd 

Hoặc bạn có thể sử dụng mật khẩu được mã hóa với chpasswd. Đầu tiên tạo ra nó bằng cách sử dụng:

perl -e 'print crypt("YourPasswd", "salt"),"\n"'

Sau đó, bạn có thể sử dụng mật khẩu được tạo để update:

echo "username:encryptedPassWd" | chpasswd -e

Mật khẩu được mã hóa này chúng ta có thể sử dụng để tạo một người dùng mới có mật khẩu, ví dụ:

useradd -p 'encryptedPassWd' username

Phương pháp 4

echo -e "md5crypt\npassword" | grub | grep -o "\$1.*"

Tham khảo: unix.stackexchange.com/questions/81240/manually-generate-password-for-etc-shadow

Theo Bizfly Cloud chia sẻ

>> Có thể bạn quan tâm: Toàn bộ tính năng của file /etc/nologin trên Linux

SHARE