Kiểm tra giá trị có trong array hay không với in_array() php

236
06-04-2018
Kiểm tra giá trị có trong array hay không với in_array() php

Khi bạn làm lập trình PHP để kiểm tra xem giá trị cần tìm có nằm trong một mảng giá trị đã được định nghĩa, hãy áp dụng hàm in_array() được hỗ trợ. Hãy cùng Bizfly Cloud  tìm hiểu thêm hàm và cách kiểm dưới đây nhé! 

in_array  

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

in_array - Kiểm tra giá trị có trong array hay không.

Mô tả

bool in_array ( mixed $needle , array $haystack [, bool $strict = FALSE ] )

Tìm kiếm haystack cho needle sử dụng so sánh lỏng trừ khi sự nghiêm ngặt được thiết lập.

Thông số

needle

Giá trị được tìm kiếm.

Lưu ý: Nếu neddle là một string, sự so sánh được thực hiện theo cách phân biệt chữ hoa chữ thường.

haystack

Mảng array.

strict

Nếu tham số thứ ba strict được đặt thành TRUE thì hàm in_array () cũng sẽ kiểm tra các loại needle trong haystack.

Giá trị trả về

TRUE nếu needle được tìm thấy trong array, FALSE nếu không thấy.

Ví dụ

1. Ví dụ in_array() 

<?php

$os = array("Mac", "NT", "Irix", "Linux");

if (in_array("Irix", $os)) {

    echo "Got Irix";

}

if (in_array("mac", $os)) {

    echo "Got mac";

}

?>

Điều kiện thứ hai không thành công vì in_array () phân biệt chữ hoa chữ thường, do đó chương trình trên sẽ hiển thị:

Got Irix

2. Ví dụ in_array() với strict

<?php

$a = array('1.10', 12.4, 1.13);

if (in_array('12.4', $a, true)) {

    echo "'12.4' found with strict check\n";

}

if (in_array(1.13, $a, true)) {

    echo "1.13 found with strict check\n";

}

?>

Output:

1.13 found with strict check

3. Ví dụ in_array() với array như needle

<?php

$a = array(array('p', 'h'), array('p', 'r'), 'o');

if (in_array(array('p', 'h'), $a)) {

    echo "'ph' was found\n";

}

if (in_array(array('f', 'i'), $a)) {

    echo "'fi' was found\n";

}

if (in_array('o', $a)) {

    echo "'o' was found\n";

}

?>

Output:

'ph' was found 

'o' was found

Dịch từ: php.net/manual/en/function.in-array.php

Theo Bizfly Cloud chia sẻ

>> Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn sửa lỗi "ambiguous redirect" khi lập trình shell script

SHARE