Lỗi “Fatal error: Python.h: No such file or Directory” khi sử dụng PIP

280
02-04-2018
Lỗi “Fatal error: Python.h: No such file or Directory” khi sử dụng PIP

Lỗi "Fatal error: Python.h: No such file or Directory" khi sử dụng PIP sẽ hiển thị như sau đây. Hãy tham khảo bài hướng dẫn sau của Bizfly Cloud.

# pip install pycurl

..

..

gcc -pthread -fno-strict-aliasing -fwrapv -Wall -Wstrict-prototypes -fPIC -std=c99 -O3 -fomit-frame-pointer -Isrc/ -I/usr/include/python2.7 -c src/MD2.c -o build/temp.linux-86_64-2.7/src/MD2.o

src/MD2.c:31:20: fatal error: Python.h: No such file or directory

compilation terminated.

error: command 'gcc' failed with exit status 1

Việc đầu tiên đó là bạn cần tìm ra file Python.h để xử lý lỗi này.

Sửa lỗi "Fatal error: Python.h: No such file or Directory" khi sử dụng PIP

Python.h chỉ là 1 file header, được sử dụng bởi chương trình compile gcc để xây dựng chương trình/ ứng dụng. Bạn sẽ cần phải cài đặt gói chương trình thư viện có tên là python-dev. Gói chương trình này sẽ bao gồm các file header, file thư viện tĩnh và các chương trình phát triển cần thiết cho việc xây dựng module Python, mở rộng trình thông dịch Python,… 

Lỗi này xảy ra do bạn chưa cài đặt đúng header files và static libraries cho python dev. Sử dụng package manager để cài đặt chúng trên toàn hệ thống.

For apt (Ubuntu, Debian...):

sudo apt-get install python-dev   # for python2.x installs sudo apt-get install python3-dev  # for python3.x installs

For yum (CentOS, RHEL...):

sudo yum install python-devel   # for python2.x installs sudo yum install python34-devel   # for python3.4 installs

For dnf (Fedora...):

sudo dnf install python2-devel  # for python2.x installs sudo dnf install python3-devel  # for python3.x installs

For zypper (openSUSE...):

sudo zypper in python-devel   # for python2.x installs sudo zypper in python3-devel  # for python3.x installs

For apk (Alpine...):

# This is a departure from the normal Alpine naming # scheme, which uses py2- and py3- prefixes sudo apk add python2-dev  # for python2.x installs sudo apk add python3-dev  # for python3.x installs
SHARE