Hướng dẫn cài đặt cấu hình định tuyến tĩnh trên Router Cisco

2324
05-04-2018
Hướng dẫn cài đặt cấu hình định tuyến tĩnh trên Router Cisco

Định tuyến tĩnh là quá trình router thực hiện chuyển gói dữ liệu tới địa chỉ mạng đích dựa vào địa chỉ IP đích của gói dữ liệu. Để chuyển được gói dữ liệu đến đúng đích thì router phải học thông tin về đường đi tới các mạng khác. Bài chia sẻ dưới đây, Bizfly Cloud sẽ hướng dẫn tới bạn đọc về cách cài đặt cấu hình định tuyến tĩnh trên Router Cisco một cách dễ dàng.

I. Yêu cầu bài Lab

1. Chuẩn bị sơ đồ mạng

2. Cấu hình các thông số cơ bản cho router

Cấu hình hostname cho router

Tắt cơ chế phân giải tên miền của router

Cấu hình các password cho router

Enable password: ccna

Enable secret: ccnp

Console password: cisco

Telnet password: telnet

3. Cấu hình địa chỉ IP cho các thiết bị như bảng mô tả địa chỉ bên trên

4. Kiểm tra cấu hình ban đầu

5. Test kết nối

6. Cấu hình static routing cho các đường mạng trong sơ đồ thông nhau

7. Cấu hình static default route để cho các máy trong mạng Lan có thể ra internet. Giả sử trên router R3có một kết nối ra internet tại cổng fastethernet0/1.

8. Cấu hình static summary route

>> Có thể bạn quan tâm: Phân tích về router technology, sự khác biệt cơ bản giữa router và modem

II. Hướng dẫn

1. Kết nối cáp cho các thiết bị như sơ đồ bên trên

2. Xóa cấu hình cho các thiết bị và reload

3. Cấu hình các thông số cơ bản cho các router

4. Cấu hình địa chỉ ip cho các thiết bị

Trên router R1:

Đặt địa chỉ và kích hoạt interface fastethernet 0/0

Code:

R1(config)#interface fastethernet 0/0

R1(config-if)#ip address 172.16.3.1 255.255.255.0

R1(config-if)#no shutdown

*Mar 1 01:16:08.212: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

*Mar 1 01:16:09.214: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0,changed state to up

R1(config-if)#

Đặt địa chỉ và kích hoạt interface serial 0/0/0

Code:

R1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R1(config)#interface Serial 0/0/0

R1(config-if)#ip address 172.16.2.1 255.255.255.0

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#clock rate 64000

Trên router R2:

Đặt địa chỉ và kích hoạt interface fastethernet 0/0

Code:

R2(config)#interface fastethernet 0/0

R2(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

R2(config-if)#no shutdown

*Mar 1 01:16:08.212: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

*Mar 1 01:16:09.214: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

R2(config-if)#

Đặt địa chỉ và kích hoạt interface serial 0/0/0

Code:

R2#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R2(config)#interface Serial 0/0/0

R2(config-if)#ip address 172.16.2.2 255.255.255.0

R2(config-if)#no shutdown

Đặt địa chỉ và kích hoạt interface serial 0/0/1

Code:

R2(config)#interface Serial 0/0/1

R2(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0

R2(config-if)#clock rate 64000

R2(config-if)#no shutdown

Trên router R3:

Đặt địa chỉ và kích hoạt interface fastethernet 0/0

Code:

R3(config)#interface fastethernet 0/0

R3(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

R3(config-if)#no shutdown

*Mar 1 01:16:08.212: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

*Mar 1 01:16:09.214: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

R3(config-if)#

Đặt địa chỉ và kích hoạt interface serial 0/0/1

Code:

R3#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R3(config)#interface Serial 0/0/1

R3(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

R3(config-if)#no shutdown

Trên PC1:

Ip address: 172.16.3.10

Subnet mask: 255.255.255.0

Default gateway: 172.16.3.1

Trên PC2:

Ip address: 172.16.1.10

Subnet mask: 255.255.255.0

Default gateway: 172.16.1.1

Trên PC3:

Ip address: 192.168.2.10

Subnet mask: 255.255.255.0

Default gateway: 192.168.2.1

5. Kiểm tra cấu hình ban đầu

Kiểm tra trạng thái của các interface

Router R1

Code:

R1#show ip interface brief

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol

FastEthernet0/0 172.16.3.1 YES manual up up

FastEthernet0/1 unassigned YES unset administratively down down

Serial0/0/0 172.16.2.1 YES manual up up

Serial0/0/1 unassigned YES manual up up

Vlan1 unassigned YES manual administratively down down

Router R2

Code:

R2#show ip interface brief

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol

FastEthernet0/0 172.16.1.1 YES manual up up

FastEthernet0/1 unassigned YES unset administratively down down

Serial0/0/0 172.16.2.2 YES manual up up

Serial0/0/1 192.168.1.2 YES manual up up

Vlan1 unassigned YES manual administratively down down

Router R3

Code:

R3#show ip interface brief

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol

FastEthernet0/0 192.168.2.1 YES manual up up

FastEthernet0/1 unassigned YES unset administratively down down

Serial0/0/0 unassigned YES manual up up

Serial0/0/1 192.168.1.1 YES manual up up

Vlan1 unassigned YES manual administratively down down

Kiểm tra bảng định tuyến của 3 router

Router R1

Code:

R1#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets

C 172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/0

C 172.16.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0

Router R2

Code:

R2#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

U - per-user static route, o – ODR

Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets

C 172.16.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0

C 172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/0

C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1

Router R3

Code:

R3#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

U - per-user static route, o – ODR

Gateway of last resort is not set

C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1

C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

6. Test kết nối

Trên PC1: ping đến địa chỉ IP trên interface fastethernet 0/0 của router R1: thành công

Trên router R1: ping đến địa chỉ IP trên interface serial 0/0/0 của router R2: thành công

Trên PC2: ping đến địa chỉ IP trên interface fastethernet 0/0 của router R2: thành công

Trên router R2: ping đến địa chỉ IP trên interface serial 0/0/1 của router R3: thành công

Trên PC3: ping đến địa chỉ IP trên interface fastethernet 0/0 của router R3: thành công

7. Cấu hình static routing trên các router

Command cấu hình static route sử dụng ip next hop:

Code:

Router(config)# ip route network-address subnet-mask ip-address

Cấu hình trên router R1:

Code:

R1(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.2

R1(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 172.16.2.2

R1(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 172.16.2.2

Cấu hình trên router R2:

Code:

R2(config)#ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 172.16.2.1

R2(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.1

Cấu hình trên router R3:

Code:

R3(config)#ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 192.168.1.2

R3(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 192.168.1.2

R3(config)#ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 192.168.1.2

Kiểm tra kết quả định tuyến

Code:

R1#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

U - per-user static route, o – ODR

Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnets

C 172.16.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0

C 172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/0

S 172.16.1.0 [1/0] via 172.16.2.2

S 192.168.1.0/24 [1/0] via 172.16.2.2

S 192.168.2.0/24 [2/0] via 172.16.2.2

R1#

----------------------------------------------

Code:

R2#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

U - per-user static route, o – ODR

Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnets

C 172.16.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0

C 172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/0

S 172.16.3.0 [1/0] via 172.16.2.1

C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1

S 192.168.2.0/24 [1/0] via 192.168.1.1

R2#

-----------------------------

Code:

R3#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

U - per-user static route, o – ODR

Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnets

S 172.16.1.0 [1/0] via 192.168.1.2

S 172.16.2.0 [1/0] via 192.168.1.2

S

172.16.3.0 [2/0] via 192.168.1.2

C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1

C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

R3#Command cấu hình static route sử dụng exit interface:

Code:

Router(config)# ip route network-address subnet-mask exit-interface

Xóa cấu hình định tuyến trên router R3

Code:

R3(config)#no ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 192.168.1.2

R3(config)#no ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 192.168.1.2

R3(config)#no ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 192.168.1.2

Cấu hình định tuyến lại cho R3 sử dụng exit interface

Code:

R3(config)#ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 serial 0/0/1

R3(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 serial 0/0/1

R3(config)#ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 serial 0/0/1

Kiểm tra kết quả định tuyến

Code:

R3#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

U - per-user static route, o – ODR

Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnets

S 172.16.1.0 is directly connected, Serial0/0/1

S 172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/1

S 172.16.3.0 is directly connected, Serial0/0/1

C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1

C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

R3#

8.

Cấu hình static default route cho các router

Command cấu hình static default route:

Code:

Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 { ip-address | interface }

Cấu hình cho router R1:

Code:

R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.2.2

Cấu hình cho rouer R2:

Code:

R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1

Cấu hình cho router R3:

Code:

R3(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Fastethernet0/1

Kiểm tra bảng định tuyến của các router

Code:

R1#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

U - per-user static route, o – ODR

Gateway of last resort is 172.16.2.2 to network 0.0.0.0

172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnets

C 172.16.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0

C 172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/0

S 172.16.1.0 [1/0] via 172.16.2.2

S 192.168.1.0/24 [1/0] via 172.16.2.2

S 192.168.2.0/24 [2/0] via 172.16.2.2

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 172.16.2.2

R1#

--------------------------------------

Code:

R2#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

U - per-user static route, o – ODR

Gateway of last resort is 192.168.1.1 to network 0.0.0.0

172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnets

C 172.16.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0

C 172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/0

S 172.16.3.0 [1/0] via 172.16.2.1

C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1

S 192.168.2.0/24 [1/0] via 192.168.1.1

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.1.1

R2#

----------------------------------------

Code:

R3#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

U - per-user static route, o – ODR

Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0

172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnets

S 172.16.1.0 [1/0] via 192.168.1.2

S 172.16.2.0 [1/0] via 192.168.1.2

S 172.16.3.0 [2/0] via 192.168.1.2

C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1

C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

S* 0.0.0.0/0 is directly connected, FastEthernet0/1

R3#

9.

Cấu hình summary route

Tiến hành summary ba đường mạng bằng tay

172.16.1.0 10101100.00010000.00000001.00000000

172.16.2.0 10101100.00010000.00000010.00000000

172.16.3.0 10101100.00010000.00000011.00000000

=> Đường mạng summary được là: 172.16.0.0/22

Cấu hình static summary route cho router R3

Xóa cấu hình định tuyến đang có trên router R3

Code:

R3(config)#no ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 192.168.1.2

R3(config)#no ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 192.168.1.2

R3(config)#no ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 192.168.1.2

Cấu hình một đường static summary route trên router R3

Code:

R3(config)#ip route 172.16.0.0 255.255.252.0 192.168.1.2

Kiểm tra bảng định tuyến của router R3

Code:

R3#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

U - per-user static route, o – ODR

Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0

172.16.0.0/22 is subnetted, 1 subnets

S 172.16.0.0 [1/0] via 192.168.1.2

C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1

C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

S* 0.0.0.0/0 is directly connected, FastEthernet0/1

R3#

Test kết nối:

Ping từ PC3 đến PC1: thành công

Ping từ PC3 đến PC2: thành công

10. Dùng lệnh show running-config để kiểm tra cấu hình các router.

Code:

R1#show running-config

R2#show running-config

R3#show running-config

Hi vọng những chia sẻ phía trên sẽ hỗ trợ cho các bạn cách cài đặt cấu hình định tuyến tĩnh trên Router Cisco một cách dễ dàng và hiệu quả!

                                                                                                   Nguồn: Bizfly Cloud chia sẻ

>> Có thể bạn quan tâm: Chuyên gia phát hiện 10 lỗ hổng bảo mật trên thiết bị phát wifi Router D-link

SHARE