Trang chủ Kiến thức cơ bản

27 Cú pháp SQL cơ bản phải biết

27 Cú pháp SQL cơ bản phải biết

SQL có một tập hợp quy tắc và hướng dẫn được gọi là Syntax (cú pháp). Bài này sẽ liệt kê nhanh cho bạn 27 cú pháp SQL cơ bản. Hãy cùng theo dõi nhé!

Tất cả các lệnh SQL đều bắt đầu với một từ khóa nào đó như SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, ALTER, DROP, CREATE, USE, SHOW và tất cả các lệnh kết thúc bằng dấu chấm phẩy (;). Dấu ; dùng để phân biệt riêng rẽ các lệnh SQL khi nhiều lệnh được gọi cùng lúc.

1. SELECT

SELECT cot1, cot2, cot3,... cotN

FROM ten_bang;

2DISTINCT

SELECT DISTINCT cot1, cot2, cot3,....cotN

FROM ten_bang;

3WHERE

SELECT cot1, cot2, cot3,... cotN

FROM ten_bang

WHERE DIEU_KIEN;

4. AND/OR

SELECT cot1, cot2, cot3,... cotN

FROM ten_bang

WHERE DIEU_KIEN_1 {AND|OR} DIEU_KIEN_2;

5. IN

SELECT cot1, cot2, cot3,... cotN

FROM ten_bang

WHERE ten_cot IN (giatri_1, giatri_2,...giatri_N);

6. BETWEEN

SELECT cot1, cot2, cot3,... cotN

FROM ten_bang

WHERE ten_cot BETWEEN giatri_1 AND giatri_2;

7. LIKE

SELECT cot1, cot2, cot3,... cotN

FROM ten_bang

WHERE ten_cot LIKE { PATTERN };

8. ORDER BY

SELECT cot1, cot2, cot3,... cotN

FROM ten_bang

WHERE DIEU_KIEN

ORDER BY ten_cot {ASC|DESC};

9. GROUP BY

SELECT SUM(ten_cot)

FROM ten_bang

WHERE DIEU_KIEN

GROUP BY ten_cot;

10. COUNT

SELECT COUNT(ten_cot)

FROM ten_bang

WHERE DIEU_KIEN;

11. HAVING

SELECT SUM(ten_cot)

FROM ten_bang

WHERE DIEU_KIEN

GROUP BY ten_cot

HAVING (dieu kien la ham so hoc);

12. CREATE TABLE

CREATE TABLE ten_bang(

cot1 kieu_du_lieu,

cot2 kieu_du_lieu,

cot3 kieu_du_lieu,

.....

cotN kieu_du_lieu,

PRIMARY KEY(mot hoac nhieu cot)

);

13. DROP TABLE

DROP TABLE ten_bang;

14. CREATE INDEX

CREATE UNIQUE INDEX ten_chi_muc

N ten_bang ( cot1, cot2,...cotN);

15. DROP INDEX

ALTER TABLE ten_bang

DROP INDEX ten_chi_muc;

16. DESC

DESC ten_bang;

17. TRUNCATE TABLE

TRUNCATE TABLE ten_bang;

18. ALTER TABLE

ALTER TABLE ten_bang {ADD|DROP|MODIFY} ten_cot {kieu_du_lieu};

19. ALTER TABLE (Rename)

ALTER TABLE ten_bang RENAME TO ten_bang_moi;

20. INSERT INTO

INSERT INTO ten_bang( cot1, cot2,....cotN)

VALUES ( giatri_1, giatri_2,....giatri_N);

21. UPDATE

UPDATE ten_bang

SET cot1 = giatri_1, cot2 = giatri_2,....cotN=giatri_N

[ WHERE DIEU_KIEN ];

22. DELETE

DELETE FROM ten_bang

WHERE {DIEU_KIEN};

23CREATE DATABASE

CREATE DATABASE ten_database;

24. DROP DATABASE

DROP DATABASE ten_database;

25. USE

USE ten_database;

26. COMMIT

COMMIT;

27. ROLLBACK

ROLLBACK;

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết!

Xem thêm: Cài đặt SQL Server 2008 R2