Hướng dẫn cài đặt module mod_rpaf trên Apache 2.2.x

313
02-04-2018
Hướng dẫn cài đặt module mod_rpaf trên Apache 2.2.x

Bạn đã biết mod_rpaf là gì chưa? Rpaf nghĩa là reverse proxy add forward, là một module thiết kế cho web server Apache đang đóng vai trò backend upstream. Vậy cách cài đặt module mod_rpaf cho Apache 2.2.x như thế nào? Hãy theo dõi bài viết  cùng Bizfly Cloud  dưới đây nhé!

Sự khác biệt so với mod_rpaf-0.6 ban đầu là gì?

- Tính năng: Thêm directive RPAFsethttps. Nó tương thích với AWS ELB.
- Tính năng: Thêm directive RPAFsetport.
- Tính năng: Hỗ trợ địa chỉ IP một phần như 192.168. cho RPAFproxy_ips.
- Sửa lỗi: Trong trường hợp APR_HAVE_IPV6-enabled build, kiểm soát truy cập Order/Allow/Deny không hoạt động chính xác.
- Hỗ trợ httpd 1.3 đã bị xóa.

Cài đặt với rpm package trên RedHat/CentOS 6.x

yum localinstall http://y-ken.github.com/package/centos/6/x86_64/mod_rpaf-fork-0.6-5.el6.x86_64.rpm

Compile và cài đặt trên RedHat/ CentOS

yum install httpd-devel 

apxs -i -c -n mod_rpaf-2.0.so mod_rpaf-2.0.c

Hoặc thử cách sau:

yum install httpd-devel 

make 

make install

Compile Debian/ Ubuntu Package và cài đặt

sudo apt-get install build-essential apache2-threaded-dev yada 

dpkg-buildpackage -b 

sudo dpkg -i ../libapache2-mod-rpaf_X.X-X.X_XXX.deb

Configuration Directives

Hướng dẫn cài đặt module mod_rpaf trên Apache 2.2.x - Ảnh 1.

Lưu ý: 

Tùy chọn RPAFsetport có giới hạn. Nó chỉ hoạt động với một virtualhost trên localhost: 80, và bạn chỉ gửi các yêu cầu như X-Forwarded-Port: 443.

Không sử dụng tùy chọn này cho máy chủ lưu trữ nhiều miền thông thường do kiến trúc Apache hiện tại.

Ví dụ cấu hình

LoadModule                          rpaf_module modules/mod_rpaf-2.0.so 

RPAFenable                         On 

RPAFproxy_ips                    192.168. 10.0.0. 

RPAFheader                         X-Forwarded-For 

RPAFsetHostname               Off 

RPAFsethttps                       Off 

RPAFsetport                         Off

Dịch từ: github.com/y-ken/mod_rpaf

>> Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn khôi phục tên card mạng eth-x trên CentOS/ RHEL 7

TAGS: apache
SHARE