Fix lỗi EPEL Repo "Cannot retrieve metalink for repository" trên CentOS

171
26-03-2018
Fix lỗi EPEL Repo "Cannot retrieve metalink for repository" trên CentOS

Lỗi CentOS EPEL: Cannot retrieve metalink for repository: epel. 

tl;dr

sudo sed -i 's/(mirrorlist=http)s/\1/' /etc/yum.repos.d/epel.repo

Khắc phục lỗi

Nếu thấy lỗi khi bạn đang cố gắng cài đặt hoặc cập nhật package, chẳng hạn như:

# yum install mypackage

# yum install mypackage

Setting up Install Process

Loading mirror speeds from cached hostfile

Error: Cannot retrieve metalink for repository: epel. Please verify its path and try again

Điều này là khá phổ biến trên CentOS 6 nếu bạn cố gắng sử dụng kho EPEL, và xảy ra khi bạn cố gắng truy xuất các tệp từ máy chủ HTTPS thay vì máy chủ HTTP.

Có 2 giải pháp để khắc phục:

1. Bash command

Chạy lệnh sau từ dòng lệnh của bạn:

sudo sed -i 's/(mirrorlist=http)s/\1/' /etc/yum.repos.d/epel.repo

2. Chỉnh sửa tệp cấu hình

Trong khi phương pháp trước đó xóa trực tiếp S trong HTTPS, bạn cũng có thể thực hiện bằng cách chỉnh sửa repository configuration file.

nano /etc/yum.repos.d/epel.repo

Sau đó, tìm dòng sau:

mirrorlist=https://mirrors.fedoraproject.org/metalink?repo=epel-6&arch=$basearch

Và xóa S khỏi mọi https://

mirrorlist=http://mirrors.fedoraproject.org/metalink?repo=epel-6&arch=$basearch

Dịch từ: my.esecuredata.com/index.php?/knowledgebase/article/12/centos-epel-error-cannot-retrieve-metalink-for-repository-epel

>> Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn lệnh kiểm tra file cấu hình dịch vụ Mail Server Exim

SHARE