PHÍ SUBSCRIPTION TRẢ TRƯỚC HÀNG THÁNG ĐƯỢC TÍNH THEO GÓI
(Giá chưa gồm VAT)

50 Mbps

300.000
VNĐ/tháng

LIMIT BANDWIDTH:
50 Mbps

VPN TUNNEL:
1

ĐĂNG KÝ
100 Mbps

600.000
VNĐ/tháng

LIMIT BANDWIDTH:
100 Mbps

VPN TUNNEL:
1

ĐĂNG KÝ
200 Mbps

900.000
VNĐ/tháng

LIMIT BANDWIDTH:
200 Mbps

VPN TUNNEL:
1

ĐĂNG KÝ
500 Mbps


LIMIT BANDWIDTH:
500 Mbps

VPN TUNNEL:
1

1 Gbps


LIMIT BANDWIDTH:
1 Gbps

VPN TUNNEL:
1

GIÁ DATA TRANSFER PHÁT SINH THEO THÁNG (CHƯA VAT)

STT Dung lượng phát sinh (TB/Tháng) Đơn giá (VNĐ/GB)
1 0 - 5 800
2 > 5 - 10 560
3 > 10 - 50 330
4 > 50 - 100 320
5 > 100 - 200 310
6 > 200 - 300 300
7 > 300 - 400 290
8 > 400 - 500 280
9 > 500 - 800 270
10 > 800 - 1000 260
11 > 1000 250