GIÁ LƯU TRỮ THEO GIỜ

* Giá chưa bao gồm 10% VAT

Dung lượng lưu trữ được tính toán trung bình theo đơn vị GB/Giờ (mỗi Gigabyte sử dụng mỗi giờ):

Đơn giá (VNĐ/GB/Giờ)

2.5
* Ví dụ:
  • - Trong giờ đầu tiên sử dụng, khách hàng tải lên 2 image với dụng lượng lưu trữ thực tế tương ứng là 5GB và 13GB. Như vậy trung bình trong giờ đó khách hàng đã sử dụng (0 + 5 + 13) / 3 = 6GB.
  • - Theo đơn giá trên, số tiền phải trả cho lượng lưu trữ trong giờ này là 6 * 2.5 = 15 VNĐ.GIÁ CÁC LƯU LƯỢNG TRUYỀN TẢI

* Giá chưa bao gồm 10% VAT
  • - Lưu lượng truyền tải (data transfer) là lưu lượng download (pull image) và không bao gồm lưu lượng upload (miễn phí).

Lưu lượng (GB)

280 (VNĐ/GB)