Trang chủ Thủ thuật

Liệt kê toàn bộ tác vụ cron jobs các user trên Linux

Liệt kê toàn bộ tác vụ cron jobs các user trên Linux

Server có thể tự động thực hiện các tác vụ, chẳng hạn như chạy tập lệnh. Trên các máy chủ Linux, tiện ích cron là cách ưu tiên để tự động hóa việc chạy các scripts. Trong bài viết này, VCCloud sẽ giới thiệu cho các bạn cách xem công việc đã lên lịch trong danh sách crontab. Việc biết cách thiết lập và biết cách xem crontab là một kỹ năng rất quan trọng.

Cách xem danh sách công việc của Crontab

Để xem Root's Cron Jobs

crontab -l

Để xem Cron Jobs của một user

crontab -u username -l

Ví dụ với người dùng testuser:

crontab -u testuser -l

Xem Cron Jobs hàng ngày

Bạn hãy xem tất cả Cron Jobs hàng ngày:

ls -la /etc/cron.daily/

Sau đó, xem một cron job ngày cụ thể:

less /etc/cron.daily/filename

Ví dụ với tên tệp logrotate:

less /etc/cron.daily/logrotate

Xem Cron Jobs hàng giờ

Đầu tiên xem tất cả các cron jobs hàng giờ:

ls -la /etc/cron.hourly/

Sau đó, xem một công việc cron theo giờ cụ thể:

less /etc/cron.hourly/filename

Ví dụ với filename 0anacron:

less /etc/cron.hourly/0anacron

Xem Cron Jobs hàng tuần

Đầu tiên xem tất cả các Cron Jobs hàng tuần:

ls -la /etc/cron.weekly/

Sau đó, xem một Cron Jobs tuần cụ thể:

less /etc/cron.weekly/filename

Ví dụ với filename weeklyexample:

less /etc/cron.weekly/weeklyexample

Xem Monthly Cron Jobs

Đầu tiên xem tất cả các Cron Jobs hàng tháng:

ls -la /etc/cron.monthly/

Sau đó, xem Cron Jobs hàng tháng cụ thể:

less /etc/cron.monthly/filename

Ví dụ với filename readahead-monthly.cron:

less /etc/cron.monthly/readahead-monthly.cron

Xem /etc/crontab

less /etc/crontab

Ví dụ kết quả:

SHELL=/bin/bash 

PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin 

MAILTO=root


# For details see man 4 crontabs


# Example of job definition:

# .---------------- minute (0 - 59)

# | .------------- hour (0 - 23)

# | | .---------- day of month (1 - 31)

# | | | .------- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...

# | | | | .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat

# | | | | |

# * * * * * user-name command to be executed

Dịch từ: liquidweb.com/kb/how-to-display-list-all-jobs-in-cron-crontab/

>> Có thể bạn quan tâm: Sửa lỗi "RoundCube: Could not save new password. Can't create socket connection to tcp://localhost:2222"