Hướng dẫn tải JDK 11 và cài đặt trên Mac OS X, Ubuntu

1520
12-04-2019
Hướng dẫn tải JDK 11 và cài đặt trên Mac OS X, Ubuntu

Hướng dẫn tải JDK 11 và cài đặt trên Mac OS X, Ubuntu. Cùng Bizfly Cloud tìm hiểu những thông tin chi tiết về JDK 11 ngay tại bài viết này nhé. 

Tải JDK và cài đặt trên Mac OS X

Bước 1: Kiểm tra xem JDK đã được cài đặt trong hệ thống chưa

Để kiểm tra xem JDK đã được cài đặt chưa, mở "Terminal" (Tìm "Terminal" hoặc Finder ⇒ Go ⇒ Utility ⇒ Terminal) và chạy lệnh :

javac -version

- Nếu số phiên bản JDK được trả về (ví dụ: JDK x.x.x), có nghĩa JDK đã được cài đặt. Nếu phiên bản JDK cũ hơn 1.8, hãy chuyển sang Bước 2 để cài đặt JDK mới nhất.

- Nếu thông báo "command not found " hiển thị, tực là JDK KHÔNG được cài đặt. Tiếp tục cài đặt JDK.

- Nếu thấy thông báo " To open javac, you need a Java runtime", chọn " Install" và làm theo hướng dẫn để cài đặt JDK. Sau đó, tiến hành "Bước 3: Viết chương trình Hello-world Java.

Bước 2: Tải JDK

Đến trang Java SE @ http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/doads/index.html.

Trong "Java Platform, Standard Edition" ⇒ "Java SE 11.0. {X}", với {x} biểu thị nhanh số cập nhật bảo mật đang chạy ⇒ Nhấp vào "Oracle JDK" "Download".

Trong "Java SE Development Kit 11.0.{x}" ⇒ Kiểm tra phần "Accept License Agreement".

Chọn JDK cho hệ điều hành, ở đây là MacOS. Tải xuống trình cài đặt DMG (ví dụ: jdk-11.0. {X} _osx-x64_bin.dmg - khoảng 166MB).

Bước 3: Cài đặt JDK/JRE

Bấm đúp vào file Disk Image (DMG) đã tải xuống. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để cài đặt JDK/JRE.

Loại bỏ file DMG.

Để xác nhận cài đặt, mở "Terminal" và sử dụng các lệnh sau:

// Display the JDK version

javac -version

javac 11.0.{x}

// Display the JRE version

java -version

java version "11.0.{x}"

......

// Display the location of Java Compiler

which javac

/usr/bin/javac

// Display the location of Java Runtime

which java

/usr/bin/java

Bước 3: Viết chương trình Java Hello-World

Tạo thư mục có tên "myProject" trong thư mục chính (Khởi chạy "Finder" ⇒ "Go" ⇒ "Home"; Chọn "File" ⇒ "New Folder" ⇒ "myProject").

Trong Mac OS X, thư mục chính của người dùng hiện tại có thể được tham chiếu là "~". Vì vậy, thư mục mới này có thể được tham chiếu là "~/myProject".

Sử dụng trình soạn thảo văn bản lập trình (như Sublime Text hoặc Atom) để nhập source code sau và lưu dưới dạng "Hello.java" trong thư mục "~/myProject".

(Nếu bạn sử dụng trình soạn thảo văn bản mặc định của Mac OS X "TextEdit" (KHÔNG nên dùng), bạn cần mở một tệp mới ⇒ chọn "Format" "Make Plain Text" Nhập source code ⇒ Lưu là "Hello.java".

/*

* My First Java program to say Hello

*/

public class Hello { // Save as "Hello.java" under "~/myProject"

public static void main(String[] args) {

System.out.println("Hello, world from Mac!");

}

}

Bước 4: Biên dịch và chạy chương trình Java Hello-World

Hướng dẫn tải JDK 11 và cài đặt trên Mac OS X, Ubuntu - Ảnh 3.

Để biên dịch source code "Hello.java", hãy mở một "Terminal" mới ("Go" ⇒ "Utilities" ⇒ "Terminal") và chạy các lệnh sau:

// Change Directory (cd) to where "Hello.java" resides

cd ~/myProject

// Check if "Hello.java" exists using list (ls) command

ls

Hello.java ......

// Compile "Hello.java" using JDK compiler "javac"

javac Hello.java

// If error message appears, correct your source code and re-compile

// Check for the compiled output "Hello.class"

ls

Hello.class Hello.java ......

Để chạy Hello-world, gọi Java Runtime "java" như sau:

java Hello

Hello, world from Mac!

Cài đặt JDK trên Ubuntu

Có một số trình triển khai JDK có sẵn cho Linux, chẳng hạn như Oracle JDK, OpenJDK, Sun JDK, IBM JDK và GNU Java Compiler. Ở đây, chúng ta sẽ thao tác với Oracle JDK 8. Ubuntu chọn OpenJDK làm JDK mặc định, và phần mềm này không tương thích 100% với Oracle JDK.

Bước 0: Kiểm tra xem JDK đã được cài đặt chưa

Mở Terminal và thực hiện lệnh:

$ javac -versionNếu số phiên bản JDK (ví dụ: "javac x.x.x") xuất hiện, JDK đã được cài đặt. Bạn có thể bỏ qua phần cài đặt và tiếp tục bước 2.

Để xóa OpenJDK, dùng lệnh:

$ sudo apt-get purge openjdk-\*Bước 1: Tải và cài đặt JDK

Đến trang JDK (Java SE) @ http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/doads/index.html. Trong "Java Platform, Standard Edition" ⇒ "Java SE 11.0.{x}" ⇒ Click "Download " JDK ⇒ Trong "Java SE Development Kit 11.0.{x}" Kiểm tra "Accept License Agreement" ⇒ Chọn "Linux", "tar.gz" package, (e.g., "jdk-11.0.{x}-linux-x64_bin.tar.gz" - 171MB).

Tarball sẽ được tải xuống trong thư mục "~/Downloads" theo mặc định.

Chúng ta sẽ cài đặt JDK trong "/usr/local/ java" (hoặc thư mục JDK mặc định của Ubuntu /usr/lib/jvm; hoặc /opt/java). Đầu tiên, tạo thư mục "java" trong "/usr/local". Mở Terminal và sử dụng các lệnh sau:

$ cd /usr/local

$ sudo mkdir java

Giải nén gói đã tải xuống (Kiểm tra tên tệp đã tải xuống)

$ cd /usr/local/java

$ sudo tar xzvf ~/Downloads/jdk-11.0.{x}-linux-x64_bin.tar.gz

// x: extract, z: for unzipping gz, v: verbose, f: filename

JDK sẽ được trích xuất vào thư mục "/usr/local/java/jdk-11.0.{x}", trong đó {x} là số cập nhật.

Thông báo cho Ubuntu sử dụng JDK/JRE:

// Setup the location of java, javac and javaws

$ sudo update-alternatives --install "/usr/bin/java" "java" "/usr/local/java/jdk-11.0.{x}/bin/java" 1

// --install symlink name path priority

$ sudo update-alternatives --install "/usr/bin/javac" "javac" "/usr/local/java/jdk-11.0.{x}/bin/javac" 1

$ sudo update-alternatives --install "/usr/bin/javaws" "javaws" "/usr/local/java/jdk-11.0.{x}/bin/javaws" 1

// Use this Oracle JDK/JRE as the default

$ sudo update-alternatives --set java /usr/local/java/jdk-11.0.{x}/bin/java

// --set name path

$ sudo update-alternatives --set javac /usr/local/java/jdk-11.0.{x}/bin/javac

$ sudo update-alternatives --set javaws /usr/local/java/jdk-11.0.{x}/bin/javaws

Các bước trên đã thiết lập các symlink java, javac, javaws tại /usr/bin (trong PATH), liên kết đến /etc/alternatives và sau đó là đến thư mục bin JDK.

Hệ thống "thay thế" ("alternatives") hướng đến giải quyết tình huống khi có các chương trình thực hiện chức năng giống nhau (ví dụ: các phiên bản JDK khác nhau). Hệ thống thiết lập các liên kết thông qua / etc/ alternatives để chỉ ra các chương trình thực tế sẽ được sử dụng.

$ ls -ld /usr/bin/java*

lrwxrwxrwx 1 root root xx xxx xx xx:xx /usr/bin/java -> /etc/alternatives/java

lrwxrwxrwx 1 root root xx xxx xx xx:xx /usr/bin/javac -> /etc/alternatives/javac

lrwxrwxrwx 1 root root xx xxx xx xx:xx /usr/bin/javaws -> /etc/alternatives/javaws

$ ls -ld /etc/alternatives/java*

lrwxrwxrwx 1 root root xx xxx xx xx:xx /etc/alternatives/java -> /usr/local/java/jdk-11.0.{x}/bin/java

lrwxrwxrwx 1 root root xx xxx xx xx:xx /etc/alternatives/javac -> /usr/local/java/jdk-11.0.{x}/bin/javac

lrwxrwxrwx 1 root root xx xxx xx xx:xx /etc/alternatives/javaws -> /usr/local/java/jdk-11.0.{x}/bin/javaws

Ngoài ra, bạn có thể đưa JDK bin và thùng JRE bin vào PATH một cách trực tiếp.

Để xác minh cài đặt JDK, dùng các lệnh sau:

// Show the Java Compiler (javac) version

$ javac -version

javac 11.0.{x}

// Show the Java Runtime (java) version

$ java -version

java version "11.0.{x}"

......

// Show the location of javac and java

$ which javac

/usr/bin/javac

$ which java

/usr/bin/java

[Bạn không nên thực hiện bước này - Nó đã được thực hiện bởi " alternative" trong Bước 3. Phần hướng dẫn này là để bạn tham khảo cách đặt PATH.]

Thêm thư mục nhị phân của JDK ("bin") vào "PATH" thông qua chỉnh sửa "/etc/profile":

$ cd /etc

$ gksudo gedit profile // OR "sudo nano profile" to use the console-based nano editor

Thêm các dòng này vào cuối file "/etc/profile", thay thế "{x}" bằng số thực tế:

export JAVA_HOME=/usr/local/java/jdk-11.0.{x}

export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH

Chạy lại tệp cấu hình với:

// Refresh

$ source /etc/profile

// Check the new settings for JAVA_HOME and PATH

$ echo $JAVA_HOME

/usr/local/java/jdk-11.0.{x}

$ echo $PATH

.....:/usr/local/java/jdk-11.0.{x}/bin

Bước 2: Biên dịch và chạy chương trình Java Hello-world

File ExplorerHome ⇒ Tạo một thư mục mới tên "myProject" để lưu công việc.

Mở "Text Editor" (gedit). Nhập mã nguồn sau và lưu dưới dạng "Hello.java" trong thư mục "~/myProject" được tạo trước đó.

public class Hello { // To save as "Hello.java" under "~/myProject"

public static void main(String[] args) {

System.out.println("Hello, world from Ubuntu!");

}

}

Để biên dịch chương trình Java Hello-world

, khởi chạy Terminal và chạy các lệnh sau:

// Change directory to where the source code resides

$ cd ~/myProject

// List the contents of current directory. Check for "Hello.java"

$ ls

...... Hello.java ......

// Compile "Hello.java" into "Hello.class"

$ javac Hello.java

// Check for "Hello.class"

$ ls

...... Hello.class

Chạy chương trình Java Hello-world

// Run "Hello.class"

$ java Hello

Hello, world from Ubuntu!

JDK 11 ra mắt tính năng mới Single-Source-File

Trong JDK 11, bạn có thể biên dịch/chạy chương trình single-file trong một bước mà không gặp phải bất cứ vấn đề gì.

Thực hiện viết "Hello.java" (xem phần trước).

Xóa "Hello. Class", nếu file tồn tại.

Bạn có thể biên dịch/chạy "Hello.java" trong một lệnh như sau:

// Change directory to the directory containing Hello.java

// Compile and Run

java Hello.java

Lệnh chỉ áp dụng cho single source-file

Không cần sử dụng javac để biên dịch chương trình.

Lệnh biên dịch trong bộ nhớ (không tạo tệp. Class) và chạy.

Tính năng này được giới thiệu cho người mới bắt đầu học Java và dàng cho các chuyên gia khi kiểm tra tính năng Java.

Tên tệp và tên lớp không cần phải giống nhau.

Theo www3.ntu.edu.sg

>> Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn tải JDK 11 và cài đặt trên Windows, bắt đầu làm quen với lập trình Java

BizFly Cloud là nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây với chi phí thấp, được vận hành bởi VCCorp.

BizFly Cloud là một trong 4 doanh nghiệp nòng cốt trong "Chiến dịch thúc đẩy chuyển đổi số bằng công nghệ điện toán đám mây Việt Nam" của Bộ TT&TT; đáp ứng đầy đủ toàn bộ tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật của nền tảng điện toán đám mây phục vụ Chính phủ điện tử/chính quyền điện tử.

Độc giả quan tâm đến các giải pháp của BizFly Cloud có thể truy cập tại đây.

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ và NHẬN ƯU ĐÃI 3 THÁNG tại: Manage.bizflycloud

TAGS: jdk
SHARE