Kiểm tra phiên bản PHP cho DirectAdmin chạy hai phiên bản

100
11-03-2018
Kiểm tra phiên bản PHP cho DirectAdmin chạy hai phiên bản
Bạn đã sở hữu một server chạy một phiên bản PHP chính và phụ (trong trường hợp này là 5 và 7). Và bạn đang dần di chuyển tất cả các trang web được lưu trữ sang PHP 7. Bạn đặt phiên bản PHP thông qua các tùy chọn thiết lập miền DirectAdmin.

Cùng Bizfly Cloud liệt kê xem người dùng đang sử dụng phiên bản PHP nào không? Thông qua DirectAdmin hoặc SSH.

Cách thực hiện:

Khi bạn chạy:

grep php /usr/local/directadmin/data/users/*/domains/*.conf

Output sẽ hiển thị cho bạn các cài đặt PHP cho tất cả các miền:

/usr/local/directadmin/data/users/client1/domains/domain1.org.conf:php=ON /usr/local/directadmin/data/users/client1/domains/domain1.org.conf:php1_select=2 /usr/local/directadmin/data/users/client1/domains/domain1.org.conf:php2_select=1 /usr/local/directadmin/data/users/client2/domains/domain2.com.conf:php=ON /usr/local/directadmin/data/users/client2/domains/domain3.net.conf:php=ON /usr/local/directadmin/data/users/client2/domains/domain3.net.conf:php1_select=1 /usr/local/directadmin/data/users/client2/domains/domain3.net.conf:php2_select=2

Nguồn: Tham khảo

SHARE