Tác giả: Nguyễn Công Thành

Tìm hiểu về toán tử mới optional chaining (?.) trong JavaScript và ứng dụng trong Vue.js
Tìm hiểu về toán tử mới optional chaining (?.) trong JavaScript...

Optional Chaining (?.) là toán tử mới được giới thiệu trong ES2020 của JavaScript. Cùng tìm hiểu và cách sử...