Infographic tổng kết quá trình phát triển Linux Kernel trong năm 2014: tốc độ commit code và release phiên bản mới, các developer và công ty đóng góp nhiều nhất cho sự phát triển của Linux kernel, v.v...