Sử dụng lệnh "ss" Trên Linux

Lệnh ss có khả năng cung cấp thông tin về network/socket kết nối tới máy linux với ưu điểm đơn giản hơn và nhanh hơn nhiều so với công cụ truyền thống ‘netstat’.

[Infographic] Tình hình phát triển Linux Kernel năm 2014

Infographic tổng kết quá trình phát triển Linux Kernel trong năm 2014: tốc độ commit code và release phiên bản mới, các developer và công ty đóng góp nhiều nhất cho sự phát triển... +

Linux Policy Routing

Linux Policy Routing  là chủ đề được thảo luận trong  SystemEvolve 1x  diễn ra ngày 19/06. Đây là chủ đề khá bổ ích cho những người mới làm quen về mạng.